Çerez Örnek
canlı destek

Tezler

E.Ü.NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BİTEN DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI

 

 1. Mehmet ÇİFTÇİ, “Çift Çift Gadolinium İzotoplarının Geçişlerinin Çok Kutup Karışımlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.İhsan ULUER, 19.10.1988.

 

 1. Mehmet N.KUMRU, “Bölgesel Hidrojeokimyasal ve Jeokimyasal Uranyum Keşif Yöntemlerinin Kombinasyonu, Bu Yöntemlerin Büyük Menderes Nehri Bölgesinde Uygulanması ve Verilerin İstatistiksel Analizi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 27.09.1990.                    

 

 1. Şule ÖLMEZ, “Uranyum Cevher Konsantresinin Organik Solvent ile Direkt Ekstraksiyonu ve Uranyum Konsantrelerinin Elde Edilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Aysen MÜEZZİNOĞLU, 10.05.1991.

 

 1. İsmail MARAŞ, “Ağır Deforme Çekirdeklerde Rotasyonel ve Vibrasyonel Durumların Bazı Örneklerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.İhsan ULUER, 13.08.1993.

 

 1. F.Serap EREEŞ, “Aktif Kömürle Radon Konsantrasyonu Tayinleri İçin Hava Çekimli Bir Tekniğin Geliştirilmesi ve Kalibrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 28.09.1994.

 

 1. Günseli YAPRAK, “Radyoaktif Mineral İçeren Örneklerin Gama Spektroskopik Analizlerinde Matris Etkisi ve Self Absorpsiyon İçin Bir Düzeltme Yönteminin Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 26.05.1995.

 

 1. Yüksel ALTAŞ, “Birlikte Çöktürme Yöntemi ile (Th,U) (C2O4)2. n H2O Tozlarının Elde Edilmesi ve (Th0.8,U0.2)O2 Yakıt Peletlerinin Hazırlanması”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 05.06.1995.

                         

 1. Eşref KÜÇÜKTAŞ, “Maden Ocaklarındaki Radyonüklid Konsantrasyonlarının Birikimi Etkileyen Parametrelere Bağlı  Olarak Ölçülmesi, Maruz Kalınan Dozların  Analitik Bir Yöntem Geliştirilerek  Hesaplanması”,   Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 13.11.1996.

 

 1. Sema AKYIL, “Uranyum Ayrılmasında Kompozit İyon Değiştiricilerin Geliştirilmesi ve Çeşitli Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 06.12.1996.

 

 1. Mahmoud (Ali Asghar) ASLANI, “İpek Fibroin ile Toryumun Sorpsiyonu ve Düşük Düzeydeki Radyoaktif Atıklarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 20.12.1996.

 

 1. Hüseyin TEL, “Sol-Jel Geçişi ile ThO2-(%0-40)UO3 Kaynak Mikroküreciklerinin Elde Edilmesi, (Th,U)O2 Peletlerinin Hazırlanması ve Üretim Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 14.04.1997.
 2. Fatma YURT, “Benzodiazepin (Diazepam) ve Cyclopyrrolone (Zopiclone) Grubu Farmasötiklerin I-131 ile İşaretlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 06.02.1998.

 

 1. Ümran HİÇSÖNMEZ, “Toryumun ve Nadir Toprak Elementlerinin Kazanılmasında Organik Çözücü Yüklü Silikajelin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 03.04.1998.

 

 1. Aysun (UĞUR) TANBAY, “Gökova Körfezi Deniz Sediment Korlarında Radyoaktif Pb, Po, Ra, Cs, Am ve Pu İzotoplarının Dağılımının İncelenmesi, Sedimentasyon Hızı ve Tarihleme Çalışmalarında Kullanılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 23.10.1998.

 

 1. Mustafa BAKAÇ, “Gediz Nehri ve Çevresinin Radyoaktif, Major ve İz Element Seviyelerinin Belirlenerek Faktör Analizi Yöntemi ile İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 10.12.1998.

 

 1. Mesut YAVUZ, “Nif Çayı Kirlilik Parametrelerinin ve Doğal Radyoaktivitesinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 10.06.1999.

 

 1. Serap TEKSÖZ, “UO2(II), Th(IV) ve Ce(III)’ün 8-Hidroksikinolin’in Halojen ve Nitro Grubu İçeren Türevleri İle Yaptıkları Komplekslerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 14.10.1999.

 

 1. Sevil BAYBURT, “U-233 ün Termal Fisyonunda, Ani-Nötron, Ani-Gama ve Kütle Verimi Dağılımlarının Monte-Carlo Tekniği ile İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 28.12.1999.

 

 1. Mehmet BAYBURT, “Nükleer Görüntü İşleme Algoritmalarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 24.02.2000.

 

 1. İsmail UYSAL, “Tek Parçacıklı Nükleer Kabuk Modeli İle Deneysel ve Teorik EM Geçişlerin Karşılaştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 22.05.2000.

 

 1. Memduh BÜLBÜL, “Tütün İşçilerinde Kadmiyum, Kurşun Düzeyleri ve Esansiyel Elementlere Etkisi, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 21.12.2000.

 

 1. Memduh Sami TANER, “Küçük Moleküllü Peptidlerin Teknesyum-99m Perteknetat (99mTcO4)- İle İşaretlenmesi ve Nükleer Tıp’ta Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yusuf DUMAN, 23.01.2001.

 

 1. Kamil KÖSEOĞLU, “Nükleer Görüntülemede Spektral Analize Dayalı Compton Saçılması Düzeltme Yöntemleri”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 04.05.2001.

 

 1. Hüseyin ENGİNAR, “99mTc İle İşaretli Estradiol Türevi Radyofarmasötiklerin Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 28.01.2002.

 

 

 1. Ceren KÜTAHYALI, “Mangal Kömüründen Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Uranyum’un Selektif Adsorpsiyonunun ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 01.03.2002.

 

 1. Gültekin YEĞİN, “192Ir Birakiterapi Kaynaklarının Dozimetrik Karakteristiklerinin Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 28.03.2002.

 

 1. Mevlüde KARADAĞ, “Uranyumun Geri Kazanılmasında Serbest ve İmmobilize Edilmiş Alglerin Biyosorbent Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Şule AYTAŞ, 30.09.2002.

 

 1. Müslim Murat SAÇ, “Yatağan Havzasında Toprak Erozyonu Hızının Radyoaktif Sezyum Tekniği Kullanılarak Ölçülmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 19.06.2003.

 

 1. Ramazan DONAT, “Uranyumun Ayrılmasında Alg-Kil Kompozit Adsorbanların Geliştirilmesi ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 05.09.2003.

 

 1. Fazilet Zümrüt BİBER, “Estradiol Glukuronid Türevi Bir Radyofarmasötiğin Tasarlanması, Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 09.03.2004.

 

 1. Türkan ERTAY, “Tc-99m İle İşaretli Ekzorfin C’nin Glukuronid Türevinin Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 09.03.2004.

 

 1. Gülşen GÜRBOĞA, “Sezyum ve Stronsiyum Adsorpsiyonu İçin TiO2-SiO2 Jel Küreciklerinin Hazırlanması ve Adsorpsiyon Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Hüseyin TEL, 17.03.2004.

 

 1. Özlem EPİK, “Orman Ekosisteminde 137Cs’nin Topraktaki Hareketi ve Mantardaki Depozisyonu”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 17.03.2005.

 

 1. Coşkun HARMANŞAH, “Termolüminesans-Optik Uyarımlı Lüminesans Sisteminin Kurulması ve UV Radyasyonun Ölçümünde Kullanılması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Turgay KARALI, 10.02.2006.

 

 1. Filiz GÜR, “Batı Anadolu Termik Santralleri Çevresinde Radyoaktif ve Ağır Metal Kirliliğinin Biyomonitörlerle Saptanması”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, İkinci Danışman: Prof.Dr.M.Nizamettin ERDURAN, 19.04.2006.

 

 1. Özden YAŞAR, “Türkiye Mermerlerindeki Doğal Radyonüklit İçeriğinin ve Radon Emanasyon Hızının Radyolojik Risk Açısından Değerlendirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 30.11.2006.

 

 1. Ercan TURAN, “Planar Görüntülemede (201Tl) Saçılma Düzeltme Tekniklerinin Uygulanması”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 16.05.2007.

 

 1. Kübra DURKAN, “Bombesin’e Benzer Peptidlerden Litorin’in Tc-99m ile İşaretlenme Yöntemlerinin Araştırılması ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 03.01.2008.

 

 1. Berkay CAMGÖZ, “Düşük Doz Hızlı (I-125, Pd-103) Brakiterapi Kaynaklarının Geometrisindeki Değişikliklerin Doz Dağılımına Etkisinin EGSnrc Monte Carlo Kodu Kullanılarak İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 14.03.2008.

 

 1. Emin İlker MEDİNE, “125/131I İşareti Urasil’in Glukuronid Sentezi ve Manyetik Özellik Kazandırılarak Yeni Bir Manyetik İlaç Taşıyıcı Oluşturulması”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, İkinci Danışman: Doç.Dr.Serhan SAKARYA, 26.09.2008.

 

 1. Arzu EGE, “Işıma Teknikleri Kullanılarak Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Turgay KARALI, İkinci Danışman: Prof.Dr.Nurdoğan CAN, 31.10.2008.

 

 1. Seçil KOÇYİĞİT YILDIRIM, “Medikal Görüntüleme Sistemleri İçin Yarıiletken Matris Dedektör Tasarımı ve Geliştirilmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 20.11.2008.

 

 1. Serpil AKÖZCAN, “Didim ve İzmir Körfezi Sediment, Deniz Suyu ve Farklı Deniz Organizmalarında Bazı Radyonüklid ve Ağır Metal Düzeylerinin İzlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR, 13.01.2009.

 

 1. Melis GÖKÇE, “Radyoterapi Uygulamalarında LiF Dozimetreleri Kullanılarak Doku Eşdeğer Ortamlardaki Doz Dağılımlarının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Turgay KARALI, 29.05.2009.

 

 1. Sabriye YUŞAN, “Uranyumun Giderilmesinde Nanokristal Adsorbanların Hazırlanması ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Sema AKYIL, 01.07.2009.

 

 1. Hasan SEZER, “Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Kahverengi Makro Alglerin Uranyum Biyosorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 10.08.2009.

 

 1. Banu ÖZDEN, “Gediz Havzası Tarım Yapılan ve Yapılmayan Alanlarda Erozyon Hızının Radyoaktif Kurşun Dağılımından Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 10.08.2009.

 

 1. Hasan Ayhan AYCAN, “Polimer Matriksli Kompozit Membranların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Nükleer Teknolojide Uygulanabilirliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Sema AKYIL, 10.08.2009.

 

 1. Elçin (EKDAL) TEKİN, “Yeşilova Höyüğü Arkeolojik Örneklerinin Termolüminesans Yöntemi ile Tarihlendirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Turgay KARALI, 04.09.2009.

 

 1. İlker SERT, “Gülbahçe Körfezi Hidrotermal Bölge Sediment Korlarında Pb-210 Dağılımının İncelenmesi ve Tarihlemede Kullanılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 12.10.2009.

 

 1. Nergiz YILDIZ, “Van Gölü Sedimentlerinde 210Pb (210Po) Dağılımının İncelenmesi, Sedimantasyon Hızı ve Tarihlemede Kullanılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 13.10.2009.

 

 1. Süleyman İNAN, “Zirkonyum-Mangan Oksit / PAN Kompozit Kürelerinin Hazırlanması ve Stronsiyum Sorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, 10.11.2009.

 

 1. Şenol SERT, “Düzenli Mezopor Yapısına Sahip SiO2 Temelli Adsorban Sentezi ve Uranyum Sorpsiyonunda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 10.11.2009.

 

 1. Cem ERDOĞAN, “Radyoaktif Atıkların İmmobilizasyonunda Camlaştırma Tekniğinin Uygulanması”, Danışman: Prof.Dr.Sema (AKYIL) ERENTÜRK, İkinci Danışman: Prof.Dr.Murat BENGİSU, 25.08.2010.

 

 1. Çiğdem İÇHEDEF, “Guanin’in M(CO)3+ (M=99mTc ve Re) Korları ile Bağlı Manyetik Nanoparçacıklarının Oluşturulması ve Radyoişaretli Kompleksin Biyoaktivitesinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 05.11.2010.

 

 1. Cem GÖK, “Uranyum ve Toryumun Adsorpsiyonu İçin Aljinat Biyopolimerlerinin Hazırlanması ve Çeşitli Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 03.12.2010.

 

 1. Murat ÇINAR, “Görüntü İşleme Teknikleri ve Klinik Bulgular Kullanılarak Mesane Geometrisinin İdrar Akım Hızına Etkisinin Belirlenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 15.04.2011.

 

 1. Berkan ÇETİNKAYA, “(ThXCe1-X)O2 Küreciklerinin Sol-Jel Yöntemi ile Hazırlanması, Peletleme ve Sinterleme Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 10.06.2011.

 

 1. Erdal KAÇAN, “Stronsiyum’un Selektif Adsorpsiyonu’nun Tekstil Atık Su Arıtma Çamurundan Üretilen Aktif Karbon ile İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Ceren KÜTAHYALI, 23.08.2011.

 

 1. Ümit Hüseyin KAYNAR, “İnorganik ve Organik Katyonlarla Modifiye Edilen Kula Volkanitlerinin Uranyum Adsorpsiyonlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, İkinci Danışman: Yard.Doç.Dr.Ümran HİÇSÖNMEZ, 23.08.2011.

 

 1. Mutlu İÇHEDEF, “Radon Difüzyon Hızının Farklı Büyük Toprak Gruplarına Göre Değişiminin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 18.10.2011.

 

 1. Sibel KASAP, “Titanat Nanotüplerin Sıvı Nükleer Atık Yönetiminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, İkinci Danışman: Prof.Dr.Sabriye PİŞKİN, 09.12.2011.

 

 1. Onur KAHVECİ, “ZnS:Mn+2, CdTe ve CdTe/ZnS:Mn+2 Esaslı Nanoparçacıkların Hazırlanması, Optik ve Nükleer Dedeksiyon Sistemlerindeki Uygulama Potansiyellerinin Araştırılması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 03.09.2012.

 

 1. Bilal ÇAKMAK, “Görüntü İşleme Teknikleri ve Klinik Bulgular Kullanılarak Prostat Geometrisinin İdrar Akış Hızına Etkisinin İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 21.12.2012.

 

 1. Burcu ALTIPARMAK, “Tümörde Jelatinaz Aktivitesinin Görüntülenmesi İçin 99mTc ile İşaretli Jelatinaz İnhibitör Peptidin Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 22.02.2013.

 

 1. Aysun KILINÇARSLAN KAYGUN, “Sezyum ve Stronsiyum Adsorpsiyonunda Ham ve Organik Modifiye Ediilmiş Atapulgitin Kullanılması”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, İkinci Danışman: Prof.Dr.Sema ERENTÜRK, 15.04.2013.

 

 1. Zeynep TALİP, “Stokiyometrik Olmayan Uranyum Dioksitteki Alfa Hasarı ve Helyumun Davranışı”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, İkinci Danışman: Dr.Thierry WISS, 14.05.2013.

 

 1. Kadriye ESEN ERDEN, “Sıvı Membran Tekniği ile Uranyum İyonlarının Farklı Taşıyıcı Ligandlarla Seçimli Ekstraksiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, İkinci Danışman: Yard.Doç.Dr.Ramazan DONAT, 05.06.2013.

 

 1. Fatih ÇELİK, “Uranyum Geri Kazanımı İçin Çok Tabakalı Nanoreaktörlerin Sentezi ve Karakterizasyonu”, Danışman: Doç.Dr.Mahmut A.A. ASLANİ, 13.06.2013.

 

 1. Zeynep KOTAN ALĞIN, “Nadir Toprak Elementi Katkılı SrSnO3 ve SrAl2O4:Mn Fosforlarının Sentezlenmesi ve Lüminesans Karakterizasyonları”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 28.10.2013.

 

 1. Fatih Dursun ARSLAN, “Orta Gediz Havzasında (Turgutlu-Salihli Arası) Toprak Erozyonu Hızının Cs-137 Dağılımından Belirlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 02.12.2013.

 

 1. Mehmet TARAKÇI, “Tektonik Aktivite ile Radon Değişimleri Arasındaki İlişkilerin Doğrusal Olmayan Analiz ile Değerlendirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 23.12.2013.

 

 1. Ayfer YURT KILÇAR, “99mTc ile İşaretli Nanopartiküllerle Konjuge Clioquinol Türev(ler)’inin Sentezi ve Alzheimer’da Rol Oynayan Amyloid Protein Birikimlerinin İn Vitro/İn Vivo Görüntülenmesinde Kullanılması”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 27.12.2013.

 

 1. Bünyamin AYDIN, “Bazı Termolüminesans Dedektörlerin Farklı Enerjilerdeki Fotonlara Karşı Dedektör Cevap Fonksiyonlarının Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 07.01.2014.

 

 1. Erdener YUMURTACI, “Toprakta Sürekli Radon Gazı Ölçümleri İçin Eş Zamanlı İzleme Sisteminin Geliştirilmesi ve İzmir Urla Bölgesinde Uygulanması”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 29.01.2014.

 

 1. Sebile BAYRAM, “Düşük Doz Hızlı Brakiterapi Kaynaklarının Etrafındaki Doz Dağılımına Etki Eden Faktörlerin Monte Carlo Tekniği Kullanılarak İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 13.06.2014.

 

 1. Ahmet Murat ŞENIŞIK, “Glisilglisin Bağlı [18F]FDG ile Glisilglisin Bağlı 99mTc(CO)3+ Sentezi ve Biyolojik Davranışlarının İn-vivo Karşılaştırması”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 01.09.2014.

 

 1. Ramazan MANAV, “Bafa Gölü’nde (Milas-Muğla) Bazı Ağır Metallerin ve Doğal Radyonüklidlerin Askıdaki Katı Madde ve Sediment Örneklerinde Araştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 21.11.2014.

 

 1. Ebru TATAR, “İzmir-Gerence Körfezi Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Bulunduğu Biyosistemlerde Doğal Radyonüklid Zenginleşmesinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 27.02.2015.

 

 1. Meltem ATAMEL, “RapidArc Planlamalarının Termolüminesans Dozimetre İyon Odası ve Portal Dozimetre ile Kalite Kontrolü”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 05.06.2015.

 

 1. Hakan EREN, “Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi (YART) Tekniği ile Meme Kanseri Tedavi Planlaması ve Kalite Kontrolü”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, İkinci Danışman: Öğr.Gör.Dr.Fiz.Nezahat OLACAK, 30.07.2015.

 

 1. Emine NOSTAR ASLAN, “Uçucu Kül Bazlı Kompozitlerin Sentezlenmesi ve Stronsiyum Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, 29.02.2016.

 

 1. Kemal Fırat OĞUZ, “Nadir Toprak Elementi ve Geçiş Metali Katkılı Si ve Ca Bazlı Malzemelerin Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 01.07.2016.

 

 1. Funda DURMUŞ MANALP, “Radyoterapide, Medikal Lineer Hızlandırıcı ile Bor Nötron Yakalama Terapisi’nin Yapılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 07.09.2016.

 

 1. Eser UÇAR, “Radyoişaretli Paklitaksel Taşıyıcı Katı Lipid Nanoparçacık Formülasyonu ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Serap TEKSÖZ, 08.09.2016.

 

 1. Özge KOZGUŞ GÜLDÜ, “İnsan Kanser Hücrelerinde İn Vitro Uygulamalarda Kullanılabilecek Bor Nötron Yakalama Terapisi İçin Nanobiyoparçacıkların Sentezlenmesi ve Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, İkinci Danışman: Prof.Dr.Suna TİMUR, 08.09.2016.

 

 1. Osman GÜNAY, “Batı Marmara Bölgesi’nde Toprak Gazı Radon Konsantrasyon Değişimleri ile Yer Kabuğu Hareketleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 22.09.2016.

 

 1. Mehmet Bahadır ACAR, “Sol-Jel Yöntemi ile (Th-Ce)O2 Sentezinde Katkı Maddelerinin Pelet Özelliklerine Etkilerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 06.01.2017.

 

 1. Ayşe DAĞLI DEĞERLİ, “Brakiterapide Kullanılan Farklı Doz Hesaplama Algoritmalarının Karşılaştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN, İkinci Danışman: Doç.Dr.Gültekin YEĞİN, 03.02.2017.

 

 1. Özlet AKÇA ÖZDEMİR, “Yeni Bir Yaklaşımla Kuantum Nokta Esaslı İmmünofloresan In vitro Diagnostik Testlerin Tasarımı, Geliştirilmesi ve Biyomedikal Uygulamaları”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, İkinci Danışman: Prof.Dr.Suna TİMUR, 06.02.2017.

 

 1. Işık FİLİZOK, “Ege Bölgesi’nde Bazı Doğal Radyonüklidlerin ve İz Elementlerin Atmosferik Depozisyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 20.02.2017.

 

 1. Ayşe KARAOĞLU, “Bor Nötron Yakalama Terapisinde Oluşan Yüksek Lineer Enerji Transferli Parçacıkların Hücreiçi Dozimetrisi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 13.07.2017.

 

 1. Gülçin ÖZEVCİ, “Destekli İyonik Sıvılı Membran Sistemi Kullanarak Lantanın Taşınımında Etkili Faktörlerin Optimizasyonu”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 14.09.2017.

 

 1. Ayşe PİŞKİN, “Aydın İli Koçarlı Bölgesi ve Çevresinde Radon Konsantrasyonlarının Toprak Yapısı ve Çevresel Parametreler ile Olan İlişkilerinin Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 29.12.2017.

 

 1. Çağatay Recep ÖZBAY, “Radyoterapi Uygulamalarında Olasılıksal Risk Analizi”, Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Mehmet BAYBURT, 22.06.2018.

 

 1. Özge ER, “Tümör Hedefli Silika Nanoparçacıkların Bifonksiyonel Ajan Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN, 12.09.2018.

 

 1. Onur Alp ERSÖZ, “188W’in Üretimindeki 187W’nin Nötron Tesir Kesitinin Tespiti”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN, 05.11.2018.

 

 1. Şenay ŞAHİN, “Çandarlı Körfezi’nde Deniz Kirliliğinin Kısa Yarı Ömürlü Radyonüklitler Kullanılarak Kronolojik Olarak Değerlendirlmesi”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 10.01.2019.

 

 1. Dilek ERDEMLİ, “Farklı İyon Katkılı Lityum Tetraborat Fosforların Optiksel Özelliklerinin ve Termolüminesans Mekanizmalarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 18.01.2019.

 

 1. Selin ERZİN, “Yapay Sinir Ağlarının Gama Spektrometrik Ölçümlere Uygulanması”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 18.07.2019.

 

 1. Zübeyir SAGÖZEN, “Batı Anadolu’yu Tanımlayan Çine Yöresinde Jeolojik Radon Potansiyelinin Belirlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 09.09.2019.

 

 1. Süleyman CANKURT, “Tütün Kullanıcılarına 210Po Radyonüklidinden Gelen Doz Katkısının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 18.09.2019.

 

 1. Volkan TEKİN, “Prostat Kanseri Hedefli Kit Tasarımı; Platin ve Titanyum Nanoparçacık Temelli Konjugatların Geliştirilmesi, Radyoizotopik Modifikasyonlar ve in vitro/in vivo Uygulamalar”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK,  13.12.2019.

 

 1. Tuncer ÖZTÜRK, “Güney Karadeniz Sediment Korlarında 210Pb Dağılımının İncelenmesi, Tarihlemede ve Metal Kirliliğinin Kronolojik Olarak Belirlenmesinde Kullanılması”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 16.12.2019.

 

 1. Emre UYGUR, “99mTc ile İşaretli Madecassoside ve Enkapsüle Edilmiş Madecassoside Bileşiklerinin Sentezi ve Parkinson Hastalığının Teşhisinde Kullanılabilirliğinin In Vitro/In Vivo Yöntemlerle Tespiti”, Danışman: Prof.Dr.Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 03.06.2020.

 

106. Neslihan AKKUŞ ERZURUM, “Nadir Toprak Elementleri ile Katkılandırılmış Kompozit İnce Filmlerin Sentezi, Yapısal Karakterizasyonu ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mahmut A. A. ASLANİ, 17.08.2020.

 

107. Onur BÜYÜKOK, “Beyin Tümörlü Olgularda Tedavi Planlamalarının Dozimetrik Karşılaştırılması”, Danışman: Doç.Dr.Berkay CAMGÖZ, 07.09.2020.

 

108. İlknur DEMİR İNCİ, “Hipoksi Prob Olarak Radyo İşaretli Pimonidazol’un Sentezi ve In Vivo/In Vitro Değerlendirmeler”, Danışman: Prof.Dr.Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 14.12.2020.

 

109. Zeyneb CAMTAKAN, “Atık Saklama Alanlarında Sezyumun Geçirgen Reaktif Bariyer (GRB) Sistemi ile Arıtımının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, İkinci Danışman: Prof.Dr.Sevilay HACIYAKUPOĞLU, 22.06.2021.

 

110. Buğra Gökhun BULDUK, “44Sc’ün Üretimi İçin Yeni Bir 44Ti/44Sc Jeneratör Sisteminin Tasarlanması”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 18.08.2021.

 

111. Caner TAŞKÖPRÜ, “Aktif Normal Faylar Boyunca Yatay ve Dikey Kesitlerde Radon Gazı Konsantrasyonu Değişimi: Manisa Fayı, Batı Anadolu”, Danışman: Prof.Dr.Müslim Murat SAÇ, 02.09.2021.

 

112. Selcan SENGÜL, “Toryum-Nadir Toprak Elementleri Konsantresinden Toryumun Yan Ürün Olarak Kazanılması ve Solvent Emdirilmiş Reçineler ile Nadir Toprak Elementlerinin Ayrılması”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 15.12.2021.

 

 

 

 

***** FBE Koordinasyonu altında mezun olan lisansüstü öğrencilerimiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.Ü.NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BİTEN YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMALARI

 

 1. Gazanfer BİRDAL, “Alfa İz Kazıma Tekniği ile Yamanlar Dağında Radon Anomalisi Araştırması”, Danışman: Doç.Dr.Selman R. KINACI, 29.04.1986.

 

 1. Hidayet AKBABA, “Kayaç ve Toprak Örneklerinde Radon Emanasyonu Koşullarının Tayini”, Danışman: Doç.Dr.Selman R. KINACI, 19.09.1986.

 

 1. Özdemir MERSİNOĞLU, “Gama Işınları İçin Sayısal Yığılma Faktörünün Ortam Atom Numarası ile Değişiminin Deneysel İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Güngör YENER, 24.09.1986.

 

 1. Kemal BEŞİROĞLU, “Yatağan Termik Santrali Uçucu Küllerinden Uranyum Kazanımı”, Danışman: Doç.Dr.Mithat YÜKSEL, 29.09.1987.

 

 1. Abdülgani KANMAZ, “Yatağan Yöresi Linyit Kömürlerinden Uranyum Kazanımı”, Danışman: Doç.Dr.Mithat YÜKSEL, 16.10.1987.

 

 1. Tamer KURTMAN, “Üçkabaağaç Köyü (Ayvalık) Merkez Olmak Üzere J-17 b4, J-17 cl ve J-17 d-2 Paftalarının Jeolojisi ve Hidrojeolojisi” Ek Rapor: “Üçkabaağaç Köyü (Ayvalık) ve Yakın Yöresinde Radyometrik Gözlemler”, Danışman: Doç.Dr.Şevki FİLİZ, 05.11.1987.

 

 1. Sibel GÜNDÜZ, “Çubukludağ (Cumaovası-İzmir) Yöresi Kayaçlarının Radyoaktivite Açısından İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Cahit HELVACI, 29.02.1988.

 

 1. Yüksel ALTAŞ, “Mn-Fiber Yöntemi ile Sulardaki Radyum’un Optimum Tutulma Koşullarının İncelenmesi, İçme ve Kuyu Sularına Uygulanması”, Danışman: Doç.Dr.Mithat YÜKSEL, 29.02.1988.

 

 1. Günseli YAPRAK, “Uranyum Keşfi İçin Katı Hal İz-Kazıma Detektörleri ile Toprak Gazı Radon Ölçümü ve Fiziksel Parametrelerin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Selman R. KINACI, 29.02.1988.

 

 1. Eşref KÜÇÜKTAŞ, “Toprak Gazında, Radon Konsantrasyonu Ölçümlerinde Derinlik, Toprak Nemi Parametrelerine Göre Değişimin İncelenmesi ve Hesaplamalar İçin Kompüter Programı Geliştirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Selman R. KINACI, 29.02.1988.

 

 1. F.Serap EREEŞ, “Havada Radon Ürünleri Konsantrasyonunun Çok Kanallı Alfa Spektroskopisi Yöntemi ile Ölçülmesi”, Danışman: Doç.Dr.Güngör YENER, 26.09.1988.

 

 1. Ahmet A. ŞAHİN, “Atmosferden ve Toprak Gazından Çift  Filtre Yöntemi ile Radon Gazı Ölçümü”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 17.11.1988.

 

 

 

 1. Gülsüm EROL, “Aydın, Muğla ve Soma Yöreleri Kömürlerinde Çok Kanallı Gama Spektroskopisi ile Uranyum, Toryum ve Potasyum Tayini”, Danışman: Prof.Dr. Güngör YENER, 27.02.1989.

 

 1. Levent SAYIN, “Dereköy-Yeniköy (Menderes-İzmir) Yöresi Kayaçlarının Radyoaktivite Açısından İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 28.02.1989.

 

 1. Ömer F. NOYAN, “Sarıcaoğlu (Bergama Kuzeydoğusu) Tersiyer Havzası Kayaçlarında Radyoaktivite  Araştırmaları”,  Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 28.02.1989.

 

 1. Mesut YAVUZ, “Karbonatlı Sarıcaoğlu (Bergama) Örneklerinin Sodyum Karbonat-Bikarbonat Liçingi ve Liçing Parametrelerinin İncelenmesi”, Danışman: Dr.Meral ERAL, 21.11.1989.

 

 1. Harun EĞRİFES, “Atmosferde Radon (Rn-222) ve Thoron (Rn-220) Ölçümlerinde Denge ve Katsayıların Hesaplanması İçin Bir Matematiksel Yöntem Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 27.02.1990.

 

 1. Ali YÜKSEL, “Acıgöl (Denizli) Suyunun Asidik Liçing İşlemlerinde Kullanımının Araştırılması ve Ekonomik Kazancın Değerlendirilmesi”, Danışman: Dr.Meral ERAL, 27.02.1990.

 

 1. Elife ATALAY, “İzmir Çevre Köylerinin İçme ve Kullanma Sularında, Radyum Konsantrasyonu Ölçümleri ”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 27.02.1990.

 

 1. Fatma YURT, “Uranyumun Seyreltik Sulu Çözeltilerinden, İnorganik Adsorbanlar Üzerindeki Adsorbsiyonun Araştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM, 27.02.1990.

 

 1. Ertuğrul ERİCEK, “Uranyum Keşif Çalışmalarında Beta/Gama Tekniğinin Kullanımı, Ölçek-Saat Yapımı ve Ege Bölgesine Uygulanması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 11.04.1990.

 

 1. Ayşegül YURT, ”Ege Bölgesi Meşe Yapraklarında Biojeokimyasal Yöntemlerle Uranyum Araştırması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 18.09.1990.

 

 1. Mine BECER, “Tarımda Kullanılan Fosfatlı Gübrelerde Uranyum ve Radyum Araştırması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 23.11.1990.

 

 1. Ümran HİÇSÖNMEZ, “Uçucu Külün Çözücü Ekstraksiyonunda Rol Oynayan Parametrelerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM, 07.02.1991.

 

 1. Gülben ERATA, “Akdeniz ve Ege Bölgesi Adaçaylarında Gama ve X-Işınları Spektroskopisi ile Radyoaktif Element Analizi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 19.02.1991.

 

 1. Süreyya YETKİNOĞLU, “Batı Anadolu’da Yetişen Kekiklerde Radyoaktivite Araştırması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 26.02.1991.
 2. Nurcan ŞAHİN, “Türkiye’nin Değişik Yörelerinde Üretilen Biralık Arpalarda Radyoaktivite Araştırması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 26.02.1991.

 

 1. Berrin DAYI, “Ege Üniversitesi Hastanesinde Göğüs Hastalıklarında Teşhis Amacı ile X-Işınlarının Kullanımı Sonucu İnsanların Aldığı Radyasyon Dozunun Araştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 27.02.1991.

 

 1. Sevil AKÇAĞLAR, “İki Ayrı X-Işını Enerjisinde Kütle Soğurma Katsayısının Ölçülmesi Suretiyle Kömürlerde Kül İçeriğinin Saptanması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 28.02.1991.

 

 1. Sema AKYIL, “Zeolit X’in Uranyum Adsorbsiyonunda Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM, 28.02.1991.

 

 1. Ahmet DİNÇ, “Çimento Fabrikaları Çevresinde Havada Radyoaktivite Ölçümleri ve İnsan Sağlığı Yönünden İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 28.02.1991.

 

 1. Mehmet BAYBURT, “Mikro-İşlem Devreli Dijital Radyasyon Gözlem Metre Geliştirilmesi Kalibrasyonu ve Uygulaması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 11.09.1991.

 

 1. İsmail UYSAL, “Yatağan Termik Santralının Dip ve Baca Küllerindeki Uranyum ve Radyum İçeriğinin Gama ve X-Işını Spektroskopisi ile Tayini”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 18.09.1991.

 

 1. Tülay GÜLERSOY, “Uranyum ve Toryum Klasik Gama Enerjilerine Ayarlanmış İki Kanal Analizör Araştırması, Yapımı ve Uygulaması”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 15.10.1991.

 

 1. İlknur DURU, “Mangan-Fiber Yöntemi ile Sulardan Radyum Adsorbsiyonunda Fe+3 İyonlarının Etkisinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 25.02.1992.

 

 1. Asiye ÖZKAYA, “İzmir Körfezi Balıklarında Radyoaktivite ve Ağır Metal Tayinleri”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 27.02.1992.

 

 1. Kaan Z. OKAN, “Radyasyon Ölçüm Sistemleri İçin Otomatik Veri Toplama Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 03.03.1992.

 

 1. İsmail EVREN, “CR-39 Detektörleri İçin Kazıma Çözeltilerinin ve Parametrelerinin İncelenmesi ve Bina İçi Uygulaması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 09.03.1992.

 

 1. Alp AKIN, “Uranyum Kazanılmasında Poliüretan Köpük Kullanılması”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 10.03.1992.

 

 

 

 1. Memduh S. TANER, “Uranyumun’un Ekonomik Bir Anyon Değiştirici Reçine  (Purolite A 650U) Kullanılarak Kazanılmasında Adsorpsiyon ve Elüsyonu Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 24.03.1992.

 

 1. Halide IŞIKSUNGUR, “Uranyum Ekstraksiyonunda Sığla Yağının Ekstraktant Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 24.03.1992.

 

 1. Aysun UĞUR, “İzmir’de Konut İnşaatlarında Kullanılan Çimento, Tuğla ve Kiremitlerde Radyonüklid İçeriğinin Saptanması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 29.04.1992.

 

 1. Kamil KÖSEOĞLU, “Eskişehir Toryum Yataklarına Yakın Yerleşim Bölgelerinde Üretilen Tahıllardaki Toryum ve Ürünleri Konsantrasyonunun Belirlenmesi”,   Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 07.05.1992.                

 

 1. Mustafa BAKAÇ, “Çine Çayı Sularında, Sedimentleri ve Havzasında Uranyum Araştırması ve Doğal Radyoaktivitenin Belirlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 24.06.1992.

 

 1. Hüseyin TEL, “AUC Çöktürme Koşullarının ve Toz Özelliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 01.07.1992.

 

 1. Melih ÖZÇETİN, “Mini Ölçek Pilot Tesiste Sarı Pasta Üretimi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet SAĞLAM, 01.07.1992.

 

 1. Erkan ACAR, “Kazdağı Çevresi Radyasyon Gözlemleri ve Uranyum Anomali Araştırması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 08.07.1992.

 

 1. Recep ÇELİK, “Şişe Maden Sularında Radyum Konsantrasyonu Tayini ve Tüketim Araştırması”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 08.07.1992.

 

 1. Memduh BÜLBÜL, “Uranil Okzalat Çöktürme Koşullarının ve Toz Özelliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 11.09.1992.

 

 1. Beril SÜREN, “Ege Bölgesinde Bulunan Karayosunu, Bazı Denizel Alg Türleri ve Sedimentlerindeki Cs-134, Cs-137 ve K-40 Düzeylerinin Araştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin UYSAL, 04.03.1993.

 

 1. Nuran ERTEN, “Yatağan Termik Santrali Dip ve Baca Küllerinde Radyoaktif Polonyum ve Kurşun Düzeyinin Ölçülmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 17.03.1993.

 

 1. Cenap Ege BORA, “Mikroişlemci Kontrollu Çok Kanallı Analizör Kartı Yapımı”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 27.04.1993.

 

 1. Özlem ÖZNUR, “Kollektör Yönteminin Geliştirilmesi ve Optimum Koşulların Araştırılması “, Danışman: Dr.Mehmet N. KUMRU, 27.05.1993.

 

 1. Mehmet KAHVECİ, “İzmir Çevresinde Yetiştirilen Patateslerde Radyoaktivite Tayini”, Danışman: Dr.Mehmet N. KUMRU, 28.05.1993.

 

 1. Aysun SARAÇER, “Deniz Makroalgleri Üzerine Cu, Zn ve Cd’un Etkileri”, Danışman: Doç.Dr.Hatice PARLAK, 15.07.1993.

 

 1. Galip CANDIR, “Kömürlerde Mineral Madde İçeriğinin Radyoizotopik Yöntemlerle Ölçülmesinde Demir Etkisinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 03.08.1993.

 

 1. Durmuş ÖZDEMİR, “Synkavit’in [2-Metil -1,4-Naftakinol Bis (Disodyum Fosfat)] Iodogen Yöntemi Kullanılarak İyod-125 ile İşaretlenmesine Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 06.09.1993.

 

 1. Mahmoud (Ali-Asghar) ASLANI, “İpek Fibroinin Seyreltik Sulu Çözeltilerden Uranyum Kazanımında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 08.09.1993.

 

 1. Serap TEKSÖZ, “Yaş Metodla UF4 Üretim Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 08.09.1993.

 

 1. K.Burak GÜNEŞİ, “Zonguldak Taşkömürlerinin Kül İçeriklerinin Doğal Radyoaktivitelerinden Yararlanarak Saptanması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 16.09.1993.

 

 1. Soheila FARZAD, “Bina İçi ve Bina Dışı Radonun Aylara Göre Değişiminin Deneysel Olarak İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 16.09.1993.

 

 

*****

 

 1. Turgay ÖZKAYALAR, “5-Kloro-7-Amino-Hidroksikinolin’in Toryum Kompleksinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Perihan ÜNAK, 06.10.1993.

 

 1. Doğan BAL, “Salihli-Demirköprü Baraj Çevresinde Yüksek Gerilim ve Doğal Radyasyonun Bitkiler Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Kamil YÜREKLİ, 24.01.1994.

 

 1. Nilgün YILMAZ, “Metal İyonlarla İmplante Edilmiş Yüzeylerin Mikro Yapı Analizleri ve Mekanik Testler”, Danışman: Prof.Dr.Ahmet ÖZTARHAN, 25.03.1994.

 

 1. Jülide TÜRKER, “Simav ve Emet Köylerinin İçme ve Kullanım Sularında Kollektör Yöntemi ile Radyum Tayini”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 30.03.1994.

 

 1. Ercan İLDENİZ, “Bilgisayar Kontrollu Tek Kanallı Analizör Yapımı”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 30.03.1994.

 

 1. Turgay KARALI, “Türkiye’de Tüketilen Yerli ve Yabancı Sigaralardaki Radyoaktif Polonyum Düzeyinin Elektrodepozisyon ve Alfa Spektroskopisi ile Ölçülmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 28.04.1994.
 2. Tuncay KÖSEN, “Çeşitli Çevresel Örnekler ve Farklı Geometrilerde NaI (Tl) Detektörünün Kalibrasyon Eğrilerinin Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 28.04.1994.

 

 1. Müslüm SAÇ, “İzmir İli İçme ve Kullanım Sularında Radyoaktivite ve Veriler Arasında Korelasyon Analizleri”, Danışman: Dr.Mehmet N. KUMRU, 15.07.1994.

 

 1. Sevinç (ALİCAN) ÇINAR, “İzmir Körfezi’nde Yaşayan Tapes decussatus (Lin. 1758), Ortam Suyu ve Sedimentindeki Radyoaktivite Düzeylerinin Araştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin UYSAL, 19.09.1994.

 

 1. Yalçın BAHŞİ, “Alkali Liçing Çözeltilerinden Uranyum Kazanılmasında Dowex 1x4’ün Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 14.10.1994.

 

 1. Meryem (TOPÇU) YEGANE, “8-Hidroksikinolin’in 99mTc ile Kompleks Oluşum Şartlarının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Perihan ÜNAK, 21.10.1994.

 

 1. Özcan YEGANE, “Bazı Mikroalglerin Gelişimi Üzerine Çinko’nun, Değişik Sıcaklık ve Tuzluluklara Bağlı Etkilerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Hatice PARLAK, 03.11.1994.

 

 1. Ali Bülent UŞAKLI, “Nükleer Tıp Laboratuvarları İçin Artortam Alarm Seviyeli Radyoizotop Doz Kalibratörü Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 20.01.1995.

 

 1. İbrahim AĞGÜL, “Yatağan Civarında Yetişen Bitkilerde Radyoaktivite Tayini”, Danışman: Prof.Dr.H.Mümtaz KIZILYALLI, 17.03.1995.

 

 1. Mustafa KAYA, “Tire Yöresi Zeytinlerinde Radyoaktivite Ölçülmesi”, Danışman: Prof.Dr.H.Mümtaz KIZILYALLI, 17.03.1995.

 

 1. Sevim (YAKUT) GÖZÜBÜYÜK, “İzmir’deki Hastane Binalarında Radon Konsantrasyonları Tayinleri ve Doz Hesaplamaları”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 17.03.1995.

 

 1. Hüseyin VARLI, “Havadaki Radyoaktif Polonyum İzotopları Konsantrasyonunun Tek Filtre Yöntemi ile Ölçülmesi, Kalibrasyon Eğrilerinin Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 23.03.1995.

 

 1. Ali BİÇER, “Sayısal Tarayıcı İçin Elektronik Sistem Geliştirilmesi”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 07.06.1995.

 

 1. Mestan KALAY, “Atom Numarası 50

 

 1. Mehtap TUNÇ, “Penisilamin ve Penisilamin di Sülfit’in 99mTc ile İşaretlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 19.03.1996.

 

 1. Nihat KÜÇÜK, “Şeker Pancarında Radyoaktivite Tayini”, Danışman: Prof.Dr.H.Mümtaz KIZILYALLI, 22.04.1996.                                        

 

 1. Yılmaz GÜLTEKİN, “Kızılcaören-Kocayayla ve Yaylabaşı Th-NTE Cevherinin XRF ve AAS Yöntemleriyle İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 14.05.1996.

 

 1. Mevlüde KARADAĞ, “Kızılcaören-Devebağırtan ve Küçük Höyüklü Tepe Th-NTE Cevherinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 14.05.1996.

 

 1. Pınar (ÖZÜN) GÜNSEL, “Zeytinyağı ve Oleik Asidin 131I ile İşaretlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 27.06.1996.

 

 1. Aylin DİCLE, “Ege Üniversitesi Yurtlarında Öğrencilerin Maruz Kaldıkları Binaiçi a ve g Radyasyon Dozlarının Ölçülmesi ve Aylık Dağılımının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 01.07.1996.

 

 1. Ceren KÜTAHYALI, “Toryum Ekstraksiyonunda Mn-Fiber Yönteminin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral eral, 15.08.1996.

 

 1. Nazan TÜRKÖZ, “Nükleer Manyetik Rezonans’ın Biyolojik Etkilerinin Mikronükleus Oluşumu ve Demir ile Kalsiyum Metabolizmaları Açısından İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin UYSAL, 16.09.1996.

 

 1. Hatice SULUK, “İzmir İçinde Bahçelerdeki Kuyu Sularında Radyum Konsantrasyonu Ölçümü”, Danışman: Prof.Dr.H.Mümtaz KIZILYALLI, 17.10.1996.

 

 1. Aşkın KOLBAŞI, “Nükleer İz Kazıma Dedektörleri ile İzmir Fay Hattında Deprem Tahminine Yönelik Radon Ölçümleri”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 10.01.1997.

 

 1. Alper Doğan ÇEVİK, “Nükleer Amaçlı Çok Kanallı Analizör İçin 12 Bit Analog/Sayısal Çevirici (ADC) Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.H.Mümtaz KIZILYALLI, 11.03.1997.

 

 1. Bünyamin AYDIN, “Gediz Nehrinin Denize Taşıdığı Doğal Radyoaktif Element Miktarının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 09.04.1997.

 

 1. Yasemin TOKER, “TOA Yüklü Poliüretan Köpük Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Uranyum Ekstraksiyonu”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 01.05.1997.

 

 1. Alper BEKTAŞ, “Çok Kanallı Analizör İçin Bilgisayar Arabirim ve Yazılım Geliştirilmesi”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 23.06.1997.

 

 1. Ali HÜRYAŞAR, “Kapalı Bina İçi Atmosferinin Radon Ürünlerinden Arıtılması İçin Filtrasyon Sistemi Geliştirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 25.06.1997.

 

 1. Özlem (KARADENİZ) EPİK, “HPGe Dedektörün Verim Tayini ve Verim Fonksiyonunun Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 14.08.1997.

 

 1. Hülya ÖZAKAY, “İzmir, Ödemiş ve Salihli Civarı İçme Suyu Örneklerindeki İyodür Miktarının İzotop Seyreltme Analizi Yöntemi ile Tayini”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 22.08.1997.

 

 1. F.Zümrüt BİBER, “Tuz Örneklerindeki İyodür Miktarının İzotop Seyreltme Analizi Yöntemi ile Tayini”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 22.08.1997.

 

 1. İ.Serat KORSACILAR, “Köprübaşı Uranyum Yatağı Çevresinde Üretilen Sebzelerde Uranyum ve Radyum İçeriğinin Belirlenmesi”, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 14.10.1997.

 

 1. Bağnu (KANAT) UYSAL, “Düşük Enerji Foton Spektrometresi ile Tütünde Pb-210 Tayini”, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 14.10.1997.

 

 1. Özden YAŞAR, “Perlitte Radyonüklid İçeriğinin Saptanması”, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 12.06.1998.

 

 1. Cafer ÇELİKDAĞ, “Plastik Nükleer İz Dedektörleri ile Uranyum Cevherlerinde Denge Tayini”, Danışman: Yrd.Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 12.06.1998.

 

 1. Naci ÇALIŞKAN, “Gökova Körfezi Sedimentlerinde Radyoaktif Polonyum Değişiminin Derinliğe Göre İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 24.06.1998.

 

104.Gülşen GÜRBOĞA, “Alaşehir Yöresi Asma Yapraklarında Radyoaktif Polonyum Düzeyinin Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Şule AYTAŞ, 24.06.1998.

 

105.Nesrin ÖZALP, “Suni Gübrelerde Radyoaktif Polonyum Düzeyinin Elektrokimyasaldepozisyon Yöntemi ile Ölçülmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 06.08.1998.

 

106.M.Serdar KORKUSUZ, “Nükleer Darbe Simülatörü Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Serdar AKDURAK, 26.08.1998.

 

107.Gül GÜLPINAR, “Mikroişlemci Destekli Eurocrate Kontrolcüsü ve Scaler Geliştirilmesi”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 16.10.1998.

 

108.Özlem (AVCI) ERAKMAN, “Nükleer Sistemler İçin Rastgele Fonksiyon Üreteci ve Test Sistemi Geliştirilmesi”, Danışman: Öğr.Gör.Dr.Serdar AKDURAK, 14.12.1998.

 

109.Özgül ÖZBAL, “İzmir-Balçova’da Termal Su Kullanılan Binalarda Radon Konsantrasyonu ve Sudaki Radonla Korelasyonu”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 06.04.1999.

 

110.Filiz GÜR, “Doğal Dış Radyasyonun İzmir İlinde Yaşayanların Aldıkları Toplam Doza Katkısının Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 16.06.1999.

 

 

111.Coşkun HARMANŞAH, “Eşzamanlı Beta Sayacının Geliştirilmesi”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 28.10.1999.

 

112.Mustafa Cihat DURĞAY, “Nükleer İşaretlerin Sayısal İşaret İşleme (DSP) Yöntemi ile Gürültüden Arındırılması”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 23.12.1999.

 

113.Türkan ERTAY, “Cholecystokinin’in (CCK-8) Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 27.01.2000.

 

114.Fatma SEKKİN, “Ege Denizi’ndeki Midyelerde Radyoaktif Polonyum Düzeyinin Elektrokimyasal Depozisyon Yöntemiyle Ölçülmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 30.11.2000.

 

115.Fatih ÇELİK, “(Th,Ce)O2 Bileşik Oksit Yakıt Yapımına Esas Seryum Okzalat Tozlarının Hazırlanması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Yüksel ALTAŞ, 15.03.2001.

 

116.Berkay CAMGÖZ, “Su ve Li, Al, Pb ve Cu İçeren Soğurucular İçin EGS4 Monte Carlo Metodu ile Yığılma Faktörlerinin Effektif Atom Numarası ile Değişiminin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 12.04.2001.

 

117.Erhan GÜNKAL, “Bakırçay Havzası’nın Doğal Radyoaktivite Düzeyinin Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 26.06.2001.

 

118.Murat KARADENİZ, “Uranyumun Aktif Karbondaki Selektif Adsorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 18.09.2001.

 

119.Seçil KOÇYİĞİT, “Radyofarmasötiklerin Kalite Kontrolünde Kullanılabilecek İnce Tabaka Kromatografisi Analizörü Tasarımı”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 30.11.2001.

 

120.Refik ÖZALAN, “Yeniden Görüntü Oluşturma Tekniklerinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi”, Danışman: Dr.Serdar AKDURAK, 25.10.2002.

 

121.Yasemin IŞIK, “Küçük Menderes Havzasında Doğal Radyonüklid Konsantrasyonlarının Belirlenmesi ve Doz Dağılımının Hesaplanması”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 07.11.2002.

 

122.Hakan EREN, “Farklı Doku Yoğunlukları Bulunan Alan Işınlamalarında Doz Dağılımının Hesaplanması”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 15.11.2002.

 

123.Uğur Sezai YİĞİT, “C Vitamini (Askorbik Asit)’nin Tc-99m ile İşaretlenmesi ve Biyodağılımının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 14.03.2003.

 

124.Elçin EKDAL, “Tarım Toprakları ve Ürünlerinde Fosfatlı Gübre Kullanımına Bağlı Po-210 ve Pb-210 Radyonüklidlerinin İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Turgay KARALI, 13.08.2003.

 

125.Gül PERŞEMBE, “Foton Madde Etkileşmesindeki Farklı Olayların, Brakiterapi Kaynaklarının Doz Dağılımına Katkısının İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Turgay KARALI, 13.08.2003.

 

126.Banu ÖZDEN, “Bazı Liken ve Karayosunu Türlerinin 210Po ve 210Pb Atmosferik Akısının Değerlendirilmesinde Biyomonitör Olarak Kullanılması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Aysun UĞUR, 18.08.2003.

 

127.Emin İlker MEDİNE, “Hasta İdrarındaki I-131’in Amberlit Anyon Değiştirici Reçine İle Tutulması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 18.08.2003.

 

128.Erdener YUMURTACI, “Radyoaktif İzleyici Kullanarak Gediz Havzası Tarım Alanlarında Erozyon Hızının Saptanması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 14.01.2004.

 

129.Sezen SAÇAN, “İzmir Körfezi Yüzey Sedimentlerinde ve Kara Midye (Mytilus galloprovincialis L.1758)’de 210Pb ve 210Po Birikiminin Periyodik Araştırılması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Aysun UĞUR, 16.01.2004.

 

130.Cemile Sahavet ERDİL, “Gübre Üretiminden Çevreye Gelen Radyoaktivite Katkısının İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Turgay KARALI, 27.02.2004.

 

131.Süleyman İNAN, “Stronsiyum Adsorpsiyonu İçin Hidrate Zirkonyum Dioksit Tozlarının Hazırlanması”, Danışman: Doç.Dr.Hüseyin TEL, 10.08.2004.

 

132.Aysun (KILINÇARSLAN) KAYGUN, “Bazı Radyonüklitlerin Kompozit Adsorbanlardaki Alım Davranışlarının ve Karakteristiğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Sema AKYIL, 23.11.2004.

 

133.Müjgan YURTLU, “Uranyum Geri Kazanılmasında Bentonit Kullanımının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 07.01.2005.

 

134.Funda DURMUŞ, “Nükleer Laboratuvarlar İçin Radyasyon İzleme (Monitoring) Sistemi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 17.01.2005.

 

135.Ceylan DİREN, “Nükleer Tıp Amaçlı X-Işını Simülasyon Programı Geliştirilmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 17.01.2005.

 

136.Şenol SERT, “Eskişehir-Beylikahır Cevher Konsantresinde Th ve Ce’un Diğer Nadir Toprak Elementlerinden Anyon Değiştirici Reçine İle Ayrılması”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 08.08.2005.

 

137.Çiğdem ACAR, “Tc-99m ile İşaretli D-Penisilamin’in Bifonksiyonel Şelatlama Ajanı Olarak Kullanılması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 16.08.2005.

 

138.Şükufe Binnur AKINERİ, “Heteroaromatik İyodonyum Tuzu ile Taşıyıcısız Koşullarda 4-[18F] Fluorofenol Sentezi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, İkinci Danışman: Prof.Dr.Ulrich W. SCHERER, 29.08.2005.

 

 

139.Emel SERT, “Bazı Liken ve Karayosunu Türlerinin Ege Bölgesindeki Termik Santraller Çevresinde 210Po ve 210Pb’un Atmosferik Kirliliğinin Değerlendirilmesinde Biyoizleyici Olarak Kullanılması”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR, 02.09.2005.

 

140.Tuncer ÖZTÜRK, “Gediz Havzası Eğimli Tarım Alanlarında Erozyon Hızı Tayininde 210Pb’nin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR, 19.09.2005.

 

141.Fatih D. ARSLAN, “Ege Denizinin Farklı Bölgelerindeki Plankton Örneklerinde Po-210 Birikiminin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR, 19.09.2005.

 

142.Fulya GÖNÜLALAN, “Ege Denizi Kıyı Sedimentlerinde Denge Üstü Radyoaktif Kurşun Birikiminin Alfa ve Gama Spektroskopisi ile İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 10.02.2006.

 

143.Mutlu İÇHEDEF, “İzmir Körfezi’nde Sedimentasyon Hızının Radyometrik Yöntemlerle Tayini”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 17.08.2006.

 

144.Ebru (BUKOVA) YÜKSEK, “Kömür Yakıtlı Termik Santral Küllerinde Radyoaktif Dengenin Araştırılması ve Radyolojik Açıdan İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 24.08.2006.

 

145.Berkan ÇETİNKAYA, “Stronsiyum İmmobilizasyonu İçin Zirkonyum Fosfat Tozlarının Hazırlanması”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 31.08.2006.

 

146.N. Ebru MAT ÇATAL, “Ege Bölgesi’nde En Çok Tüketilen Balıklarda Radyoaktif Polonyum Düzeyinin ve Yıllık Gıda Dozuna Katkısının Araştırılması”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR, 05.09.2006.

 

147.Deniz KONYALI, “Sıvı Nükleer Atık Yönetiminde Kullanılmak Üzere Poliakrilonitril Fiber Bazlı Sorbent Sentezlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Yüksel ALTAŞ, 13.09.2006.

 

148.Doğukan Alkım TÜRKÖZÜ, “İmmobilize Biyosorbentlerin Geliştirilmesi ve Uranyumun Ayrılmasında Kullanılması”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 26.12.2006.

 

149.Zeynep TALİP, “Toryumun Sulu Çözeltilerden Perlit Üzerine Adsorpsiyonu”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, İkinci Danışman: Yard.Doç.Dr.Ümran HİÇSÖNMEZ, 05.01.2007.

 

150.Ebru TATAR, “İzmir Orta Körfezdeki Planktonik Organizmalarda Pb-210 ve     Po-210 Düzeylerinin Aylık Değişiminin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 05.02.2007.

 

151.Alper GÜLOĞLU, “Çeşme Bölgesi Aktif Fay Hatlarındaki Kaplıcalarda Radon Anomalileri ile Sismik Aktiviteler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 07.09.2007.

 

152.Ferhat ORTABÜK, “Bakırçay Nehrinin Ağır Metal ve Radyoaktif Element Konsantrasyonları Belirlenerek, Nedenlerinin Faktör Analiz Yöntemleriyle İrdelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 14.12.2007.

 

153.Ayfer YURT, “DTPA Bağlı Toremifene’in 99mTc ile İşaretlenerek Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 27.12.2007.

 

154.Uğraş KAPLAN, “Sıvı Nükleer Atıklardan Stronsiyumun Uzaklaştırılmasında Hidrolizlenmiş Poliakrilonitril Fiberin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, 10.01.2008.

 

155.Beyza SEYİTOĞLU, “Apigenin’in (4’,5,7 Trihidroksi Flavon) I-131 ile İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 14.07.2008.

 

156.Ramazan MANAV, “Orta Gediz Havzasında (Salihli-Kargın) Toprak Erozyonu Hızının 210Pb Tekniği ile Belirlenmesi ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi İçin Genel Bir Yazılımın Geliştirlmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR, 13.08.2008.

 

157.Reyhan YEŞİLAĞAÇ, “8-Hidroksikinolin Glukuronid’in Sentezi, 125/131I ile İşaretlenmesi ve in vitro Ortamda Biyolojik Etkinliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 26.09.2008.

 

158.Nurdan AKAKÇE, “Küçük Menderes Havzası Tarım Alanlarında Ağır Metal ve Radyoaktif Kirliliğin Saptanması”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 08.10.2008.

 

159.Burcu ALTIPARMAK, “99mTc-Sitro-folat Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 14.01.2009.

 

160.Kemal Fırat OĞUZ, “Çeşitli Termolüminesans Dozimetrelerin Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Turgay KARALI, 15.01.2009.

 

161.Zeyneb CAMTAKAN, “Magnezyum Oksit Nanokristallerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Uranyumun Gideriminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Sema AKYIL, 15.01.2009.

 

162.İlknur DEMİR, “Radyoişaretli Bevacizumab’ın Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 15.01.2009.

 

163.Feriha TOKSÖZ, “18F İşaretli Magnetit Nanoparçacıkların Sentezi ve Biyo-affinitelerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 16.01.2009.

 

164.Seniha (YOLCULAR) ÖZYÜNCÜ, “99mTc(CO)3+ ile Radyoişaretli D-Penisilamin Bağlı Manyetik Nanoparçacıkların Hazırlanması”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 22.01.2009.

 

 

165.Ayşe PİŞKİN, “Van Gölü Sedimentlerinde Cs-137 ve Doğal Radyonüklitlerin Profil Dağılımının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 30.01.2009.

 

166.Ahmad NAFİSA, “Gülbahçe Körfezi Hidrotermal Baca Çıkış Bölgelerindeki Mercanlarda Pb-210 ve Ra-226 Birikiminin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 09.06.2009.

 

167.Aycan AKIN, “Dy ve Li Katkılanmış CaSO4 ile Dy Katkılanmış CaB4O7 Termolüminesans Malzemelerin Kinetik Parametrelerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Turgay KARALI, 08.09.2009.

 

168.Gülçin YILMAZ ŞEN, “Doğal Gaz Kullanımının Bina İçi Radon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 01.10.2009.

 

169.Ersan ASLAN, “İzmir Körfezindeki Kara Midyelerinin (Mytilus galloprovincials) ve Bazı Balık Türlerinin Farklı Organ ve Dokularındaki 210Po Konsantrasyonu ile Lipid Peroksidasyonu (LPO), H2O2 ve Prolin Arasındaki Korelasyonun İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 07.01.2010.

 

170.Emine NOSTAR, “Sıvı Nükleer Atıklardan Baryum ve Stronsiyumun Uzaklaştırılmasında Hidrate Seryum Dioksitin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, 07.01.2010.

 

171.Kamile ŞENOCAK, “99mTc(CO)3+ Koru ile İşaretli Bisfosfonat Bileşiğinin Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 08.01.2010.

 

172.Ali Can ERTOP, “Laboratuvarlar İçin Kablosuz Radyasyon İzleme (Monitoring) Sistemi Geliştirilmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 04.02.2010.

 

173.Mustafa REVAN, “Kuzey Ege Kaplıcalarının Radyoaktivite Düzeylerinin Belirlenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 04.02.2010.

 

174.Timuçin GÜLMEZ, “Terbiyum ile Katkılanmış Mg2SiO4 Dozimetrik Materyalinin Lüminesans Özelliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Turgay KARALI, 08.03.2010.

 

175.Mehmet BAKIM, “İzmir’de Organik ve Geleneksel Tarım Alanlarındaki Toprak ve Bitki Örneklerinde Bazı Radyonüklidlerin Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 04.05.2010.

 

176.Emre TABAR, “Dikili ve Bergama Bölgelerindeki Tektonik Aktivitenin Jeotermal Sularda Radon Ölçümleri ile Değerlendirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 21.06.2010.

 

177.Elif TABAR, “Kanser Hücrelerinde Erken Kemoterapi Cevabının 99mTc-Tetrofosmin ile in vitro Değerlendirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 23.07.2010.

 

178.Gamze KOCAGÖZOĞLU, “Apotosis Dedeksiyonun 99mTc-Glukoheptonat ile in vitro Değerlendirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 29.07.2010.

 

179.Özlet AKÇA, “Radyoiyot İşaretli Noktasal Özellikli Cd(Se) Nanoparçacıkların Sentezi ve Biyo-affinitelerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 30.07.2010.

 

180.Hasan ZORA, “Passiflora’nın 99mTc-DTPA’nın Biyodağılımı ve Kan Hücrelerinin Tutulumu Üzerine Etkisi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 30.07.2010.

 

181.Işık FİLİZOK, “İzmir İlinde 210Po ve 210Pb’un Atmosferik Birikiminin Tayini”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 02.08.2010.

 

182.Aylin ARIKPINAR, “İzmir Seferihisar ve Balçova Jeotermal Bölgelerdeki Binalarda Radon Düzeylerinin Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 01.09.2010.

 

183.Deniz GÖKER, “Sürekli Radon Gazı Ölçümlerinin Deprem Tahmin Parametresi Olarak Kullanılması; İzmir Seferihisar Doğanbey Fay Hattı Örneği”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 01.09.2010.

 

184.Can RAHMAN, “Batı Anadolu Graben Sisteminde Yer Alan Simav Grabeninde Tektonik Aktiviteye Dayalı Radon Anomalilerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, İkinci Danışman: Prof.Dr.Osman CANDAN, 15.09.2010.

 

185.Fadıl İNCEOĞLU, “Alaşehir Çevresinde KB-GD ve D-B Uzanımlı Graben Faylarında Depremle İlişkili Radon Anomalilerinin Tanımlanması”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 15.09.2010.

 

186.Elif GÜNDÜZ, “Kahverengi Alg Padina pavonia ile Uranyum Biyosorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 07.12.2010.

 

187.Sercan AYDEMİR, “Seferihisar Bölgesi Jeotermal Sularında Sistematik Radyoaktivite Ölçümleri ve Çevre Topraklarındaki Doğal Radyoaktivite Seviyesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 10.12.2010.

 

188.Eser UÇAR, “Biberiye (Rosemary) Ekstraktının Bir Radyofarmasötiğin Biyodağılımı ve Radyoişaretli Kan Bileşenleri Üzerine Etkisi”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 28.12.2010.

 

189.Betül ÇEKİÇ, “Brokoli Ekstraktının in vivo ve in vitro Biyolojik Sistemler Üzerine Etkisi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 29.12.2010.

 

190.Tayfun YILMAZ, “Manyetik Nanoparçacıklara Bağlı 125I/131I İşaretli Dietilstilbestrol (DES) Glukuronid’in Sentezlenmesi, Biyolojik Etkinliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 29.12.2010.

 

191.Ezgi YALÇINTAŞ, “Kuvvetli Bazik Anyon Değiştirici Reçine ile AUC Prosesi Çözeltilerinden Uranyumun Kazanılmasının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 03.01.2011.

 

192.Buket GEDİK, “Timidin Kinaz (HSV1-TK) Enzimine Seçici Bir Görüntüleme Radyofarmasötiği: 99mTc(CO)3+ - Gansiklovir”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 14.01.2011.

 

193.Mehmet ONURSAL, “Folat-Glukarik Asit Konjugatının Sentezi, 99mTc ile İşaretlenmesi ve Biyodağılımı”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 25.01.2011.

 

194.Turan ŞAHMARAN, “Pozitron Emisyon Tomografi – Bilgisayar Tomografi     (PET – BT) Uygulamalarında Hastanın Aldığı Radyasyon Dozunun Belirlenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 27.01.2011.

 

195.Melek ÖZDAŞ, “Orhaneli Termik Santrali Çevresinde Radyoaktif Depozisyonun 7Be, 137Cs ve 210Pb Radyonüklitleri ile İzlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 04.02.2011.

 

196.Aykut ÖZGÜR, “Bovine Serum Albumin (BSA) Nanoparçacıklarına Pheophorbide-a’nın Bağlanması ve 99mTc ile İşaretlenerek Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 16.05.2011.

 

197.Altan KARA, “QD Nanoparçacıklar Kullanılarak Lektin Karbohidrat İlişkisinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, İkinci Danışman: Doç.Dr.Cenk SELÇUKİ, 30.05.2011.

 

198.Önder ASLAN, “Paklitaksel’in Glukuronidasyonu ve Radyoişaretlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 12.10.2011.

 

199.Uğur OFLAZ, “Sıçanlarda Adenin Nükleotidi ile Zenginleştirilmiş Diyetle Beslemenin Barsak Obstrüksiyon Modelinde Bakteriyel Translokasyona Olan Etkisinin 99mTc-E.Coli Kullanılarak İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 05.01.2012.

 

200.Mehmet Bahadır ACAR, “Aktif Karbon Katkılı Zirkonyum-Silisyum Karışık Oksit Jel Kürecikleri ile Stronsiyum Adsorpsiyonunun Merkezi Kompozit Tasarım Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 05.01.2012.

 

201.Aslı ÇITAK, “Sıçanlarda Guanin Nükleotidi ile Zenginleştirilmiş Diyetle Beslemenin Bakteriyel Translokasyona Etkisinin 99mTc-E.Coli Kullanılarak İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 05.01.2012.

 

202.Hasan Sezer SEZGİN, “99mTc ile İşaretli CdSe/ZnS Kuantum Dotların Endüstride Tahribatsız Muayene Yöntemi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 05.01.2012.

 

203.Şerife ALTAN, “Bir Görüntüleme Radyofarmasötiği: 99mTc-Melfalan”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 31.01.2012.

 

204.Onur BÜYÜKOK, “Aminoasit Kaplı Manyetik Nanoparçacıkların Sentezlenerek 99mTc(I)-Trikarbonil Koru ile İşaretlenmesi ve Biyolojik Davranışlarının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 05.04.2012.

 

205.Burak SABUNCU, “Yeşil Çayın Farklı Solventlerle Ekstraksiyonunun Teknesyum Perteknetat’ın (99mTcO4-) Biyodağılımı ve Radyoişaretli Kan Hücreleri Üzerine Etkisi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 25.05.2012.

 

206.Erdem ŞAĞBANOĞLU, “Kuvars Mineralinin Işıma Özelliklerinin Farklı Tanecik Boyutlarına Göre İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 23.07.2012.

 

207.Meltem ÖZKAN, “Zeytin Yaprağından Hidroksitirosol’ün Ekstraksiyonu, I-131 ile Radyoişaretlenmesi ve Biyoetkinliğinin in vivo ve in vitro Yöntemlerle İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 09.08.2012.

 

208.Yeşim Fatma KURU, “Farklı Kompleksleyici Reaktiflerin Uranyum Saptanmasında Kulanılabilirliklerinin UV-GB Spektrofotometri ve Türevleme Yöntemleri ile İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mahmut A.A. ASLANİ, 27.08.2012.

 

209.Neşe ÇEVİRİM, “Uranyum Adsorpsiyonunun Çok Duvarlı Karbon Nanotüp ile İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Ceren KÜTAHYALI, 11.01.2013.

 

210.Mehmet Akif ERSOY, “LR-115 Nükleer İz Kazıma Dedektörlerinde Alfa İzlerinin Görüntü İşleme Teknikleri ile Matlab Ortamında Analizi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Coşkun HARMANŞAH, 05.02.2013.

 

211.Ozan İNAN, “Salihli Bölgesi Sedimenter Kuvarslarının PTTL Özelliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 11.02.2013.

 

212.Nevzat BAŞDAN, “Denizli Bölgesindeki Jeotermal Alanlarda Radon Ölçümleri ile Sismik Aktiviteler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 04.04.2013.

 

213.Aysun BULUT, “Kalsiyum Bazlı Doğal Adsorbanlar ve Doğal Hidroksiapatit ile Sulu Çözeltilerden Stronsiyum Gideriminin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 18.04.2013.

 

214.Pelin ÇAKIR, “(Zr-Sb) Oksit/PAN Kompozit Küreciklerinin Sentezlenmesi ve Asidik Çözeltilerden Stronsiyum Alımının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, 07.06.2013.

 

215.Süleyman CANKURT, “İzmir Körfezi’ndeki Fitoplankton, Zooplankton ve Yüzey Sedimentlerinde 210Po Birikiminin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 10.06.2013.

 

216.Erkan SEZGİN, “Sintigrafide Gama Kamera ile Kaynak Doku Mesafesinin Görüntü Kalitesine Etkisinin Kemik Lezyonu Modellemesi ile İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 12.06.2013.

 

217.Özge ER, “131I ile İşaretli Ni-klorofil Türevi Fotosensitizerin Hazırlanması ve Biyolojik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 17.06.2013.

 

218.Çağlar ÖZER, “Doğal Sularda Uranyumun Saptanması İçin Bir Lüminesans Algılama Sisteminin Geliştirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mahmut A.A. ASLANİ, 29.07.2013.

 

219.Neslihan AKKUŞ, “Manisa Köprübaşı Uranyum Yatağında Yetişen Bazı Sebzelerin Radyoaktivite Açısından Değerlendirilmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mahmut A.A. ASLANİ, 29.07.2013.

 

220.Timuçin DİPÇİN, “CdTe ve NaI(Tl) Dedektörlerinin Çift Enerji Yöntemi ile Sinyal Gürültü Oranlarının (SNR) Karşılaştırılması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 30.07.2013.

 

221.Adil BARAN, “Denizli ve Çevresindeki Termal Alanlarda Bina İçi Radon Düzeylerinin Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 19.09.2013.

 

222.Kıvanç EKİN, “İzmir-Urla ve Çevresindeki Sismik Aktivitenin Sürekli Radon Ölçümlerine Olan Etkisinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 03.10.2013.

 

223.Barış YILMAZ, “Hidroksiürenin 99mTc ile İşaretlenmesi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 10.10.2013.

 

224.Aylin CİNBİZ, “Tm ve Mn Katkılı MgB4O7 Termolüminesans Dozimetresinin Lüminesans Parametrelerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 11.10.2013.

 

225.Simge DANACI, “Toryuma Seçici İyon Baskılı Polimerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 07.11.2013.

 

226.Volkan TEKİN, “Kına Yaprağından Ekstrakte Edilen Lawsone Bileşiğinin Radyoişaretlenerek, in vivo ve in vitro Yöntemlerle Biyoetkinliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 20.12.2013.

 

227.Özge DUMLU, “Kaba Tanecik Boyutundaki Sedimenter Kuvars Mineralinin Termal Aktivasyon Karakteristiklerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 25.12.2013.

 

228.Goncagül DURSUN, “Yüksek Seviyeli Doğal Radyasyon Alanlarında Atmosferik 210Po Depozisyonunun Likenlerle İzlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 09.01.2014.

 

229.Selcan BAŞOĞLU, “Uranyumun Asidik Atık Çözeltilerinden Geri Kazanılmasında TBP İmpregne Edilmiş Katıların Kullanımı”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 10.01.2014.

 

230.Zeynep YARAR, “İzmir İli Bayındır İlçesi Kapalı Yaşam Alanlarında Radon Düzeylerinin Belirlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 25.04.2014.

 

231.Caner TAŞKÖPRÜ, “Küçük Menderes Havzası Topraklarında Radon Difüzyon Katsayılarının Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 30.04.2014.

 

232.Payam MOHARRAMİ, “Dietilstilbestrol (DES) İçeren CuInP Kuantum Dot Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, Tc-99m ile İşaretlenmesi ve in vitro Biyoaffinitelerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 06.06.2014.

 

233.Onur Alp ERSÖZ, “Tungsten Polimer Kompozitin Gama Işını Zırhlama Malzemesi Olarak Etkinliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT LAMBRECHT, 16.06.2014.

 

234.Zeynep YILMAZ, “CdTe/CdSe Kuantum Dotlarının Tc-99m ile Radyoişaretlenerek Tahribatsız Muayene Yöntemi Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 02.07.2014.

 

235.Gökhan TAKAN, “Siklin Bağımlı Kinaz İnhibitörü Olomoucine’in AuFe Nanoparçacıklara Konjugasyonu ve 131I ile İşaretlenerek Terapötik Etkinliğinin İn Vitro Olarak Kanser Hücreleri Üzerinde İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Emin İlker MEDİNE, 08.08.2014.

 

236.Uğur ECEBAY, “Yüksek Seviyeli Doğal Radyasyon Alanlarında Gama Dozuna Dayalı Yaşam Boyu Kanser Riskinin Belirlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 23.10.2014.

 

237.Emir BÜYÜKOK, “Cyberknife Robotik Radyocerrahi Cihazı ile Yapılan Kanser Tedavilerinde Farklı Tümör Türleri İçin Hacim-Doz Miktarı İlişkisinin İncelenmesi”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 23.10.2014.

 

238.Mehmet YILDIZ, “Mezopor Yapılı Silika SBA-15 Sentezi ve Uranyum Sorpsiyonunun Kesikli ve Dinamik Sistemlerde İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, 12.11.2014.

 

239.Mutlu GÖK, “TTA Ekstraktantı ile İmmobilize Edilmiş SBA-15’in Sentezi ve Radyonüklit Sorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 24.12.2014.

 

240.Onur AMIK, “AC/PAN Kompozit Adsorban Kullanılarak Uranyum Adsorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Ceren KÜTAHYALI ASLANİ, 24.12.2014.

 

241.Özge TEKİN, “Topoizomeraz I İnhibitörü Kamptotesin’in AuFe Nanoparçacıklara Konjugasyonu, Radyoiyodinasyonu ve Kanser Hücreleri Üzerindeki Etkinliği”, Danışman: Doç.Dr.Emin İlker MEDİNE, 30.01.2015.

242.Kadir ARI, “Radyoişaretli Temozolomide Taşıyıcı Katı Lipid Nanoparçacık Formülasyonu ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Serap TEKSÖZ, 06.05.2015.

 

243.Görkem YILDIZ, “Radyoişaretli Indole-3-Carbinol ve PLGA ile Enkapsüle Edilmiş Indole-3-Carbinol Bileşiklerinin Antikanserojenik Etkilerinin in vitro Yöntemlerle İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.F.Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 05.06.2015.

 

244.Nurdan Selin KIRIK, “Çeşitli Boyutlardaki Plastik Sintilatörler Kullanılarak Oluşturulan Dedektörlerin Verimlerinin Karşılaştırılması”, Danışman: Yard.Doç.Dr.Mehmet BAYBURT, 25.06.2015.

 

245.Burcu BOZAN, “D2EHPA İmpregne Edilmiş Amberlit XAD-2 Reçinesi ile Asidik Çözeltilerden Stronsiyumun Uzaklaştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 01.09.2015.

 

246.Talha Sıddık AKKAYA, “18F-FDG-Grayanotoksin-Gadolinyum-Nanoparçacıkların Sentezi ve İn Vitro Biyoetkinliklerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, İkinci Danışman: Öğr.Gör.Dr.İskender İNCE, 18.12.2015.

 

247.Murat BÖLÜKBAŞ, “Manisa-Soma Bölgesi Maden Ocakları ve Çevre Binalarında Radon Konsantrasyonlarının İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 23.12.2015.

 

248.Tayfun IŞIK, “Gelişmiş Radyoterapi Tekniklerinde Farklı Dozimetrik Ekipmanlar Kullanılması ve Kalite Kontrolünün Yapılması”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN, 28.12.2015.

 

249.Muazzez KÜL, “İzmir Körfezi Kara Midye (Mytilus galloprovincialis) ve Bazı Balık Türlerindeki Pestisit Kalıntı Değerleri ile Bazı Doğal Radyonüklid Konsantrasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 18.01.2016.

 

250.Öztürk ÜLKÜM, “Bodrum Yarımadasında Radon Ölçümleri ile Depremsellik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Mehmet N. KUMRU, 20.01.2016.

 

251.Emre ÇAĞLAK, “UO2(NO3)2-HNO3-TBP’li Sistemlerin Dağılım Katsayılarının Matematiksel Modellemesi: Deneysel Veriler ve Literatür ile Karşılaştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, İkinci Danışman: Prof.Dr.H.Okan ZABUNOĞLU, 07.03.2016.

 

252.Ayça TUNÇEL, “İmidazolyum Bileşiğinin I-131 ile İşaretlenmesi, Enfeksiyon Dedeksiyon Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN, 18.08.2016.

 

253.Buğra Gökhun BULDUK, “89Zr’un Proton Hızlandırıcıda Üretim Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 24.08.2016.

 

254.Efem BİLGİÇ, “Termik Santrallerin Çevresindeki Radyoelementlerin Atmosferik Dispersiyonunun Modellenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 07.09.2016.

 

255.Dilara TARIM, “Brakiterapide Kapsülün Etkin Atom Numarasının Doz Dağılımı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Turgay KARALI, 12.01.2017.

 

256.Serkan GÜRLEYEN, “Farklı Metamorfik Birimlerde Aktif Karbonla Toprak Gazı Radon Ölçümü ve Radon Potansiyelini Etkileyen Parametrelerin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Müslim Murat SAÇ, 18.01.2017.

 

257.Volkan YASAKÇI, “FDG-Konjuge Manyetik Nanoparçacıkların Biyoafinitelerinin İn Vitro/İn Vivo Olarak İncelenmesi” Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 24.01.2017.

 

258.Cansu ENDES, “Çok Duvarlı Karbon Nanotüpler ile Toryum Adsorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Ceren KÜTAHYALI ASLANİ, 03.08.2017.

 

259.Bekir ÖZKAN, “Toryumun Cevherden Amonyum Oksalat ile Çözeltiye Alınması Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 09.08.2017.

 

260.Alparslan Enes ORAL, “Manyetik Grafen Oksit ile Sulu Çözeltilerden La (III) İyonlarının Adsorpsiyonunun İncelenmesi” Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 16.08.2017.

 

261.Tuğçe KARATAŞ, “İzmir Metrosu Kapalı İstasyonlarında Radon Aktivite Konsantrasyonlarının Belirlenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Berkay CAMGÖZ, 01.12.2017.

 

262.Burcu AYDIN, “Metformin İçin Biyouyumlu Taşıyıcı Sistem Tasarımı: Karakterizasyonu, Radyoişaretlenmesi ve İn Vitro Çalışmalar”, Danışman: Prof.Dr.Serap TEKSÖZ, 09.01.2018.

 

263.Melise KARATAY, “Bakterilerin Radyoizotopik (99mTc) ve Fluorimetrik Olarak Sıvı Penetrant Yönteminde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, İkinci Danışman: Yard.Doç.Dr.Coşkun HARMANŞAH, 18.01.2018.

 

264.Derya ÖZEL, “Radyoişaretli Antibiyotik Yüklü Kitosan Nanoparçacıkların Antibakteriyel Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fatma YURT ONARAN, 09.08.2018.

 

265.Yusuf Azmi AKBAŞ, “Ham ve Modifiye Edilmiş Prina ile Sulu Çözeltilerden Ce(III) İyonlarının Adsorpsiyon Özelliklerinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Sabriye YUŞAN, 13.08.2018.

 

266.Ümit Emre KARTAL, “TBP Emdirilmiş Amberlite XAD-2 Reçinede Toryum, Seryum ve Lantanın Sorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Hüseyin TEL, 16.08.2018.

 

267.Yılmaz SEÇKİNER, “MnO2 Yüklenmiş Aktif Karbon ile Toryum Adsorpsiyonu”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 19.10.2018.

 

268.Kadriye Buşra KARATAY, “Yer Fıstığı Filizinden Resveratrol Bileşiğinin İzolasyonu, Radyoiyodinasyonu ve Nöroblastoma Hücre Hatları Üzerinde Biyoetkinliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, 03.01.2019.

 

269.Selin YILMAZ, “Gemsitabin Yüklü SPION-PLGA Nanoparçacıklar: Sentezi, Karakterizasyonu, Radyoişaretlenmesi ve İn Vitro Çalışmalar”, Danışman: Prof.Dr.Serap TEKSÖZ, 26.03.2019.

 

270.İbrahim ÖZTÜRK, “Toryum, Seryum ve Lantanın TBP Emdirilmiş XAD-16 Reçinede Ardışık Sorpsiyon ile Ayrılma Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yüksel ALTAŞ, 07.05.2019.

 

271.Zehra AÇIKGÖZ, “Fosfor veya Silisyum İçeren Nanoparçacık Temelli Yeni Sıvı Sintilasyon Materyallerinin Sentezi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 10.06.2019.

 

272.Fatih SEZER, “Laboratuvar Tipi İnce Tabaka Radyo Kromatografi Sisteminin Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr:Fazilet Zümrüt BİBER MÜFTÜLER, İkinci Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Coşkun HARMANŞAH, 11.06.2019.

 

273.İbrahim SARIKAVAK, “99mTc ile Radyoişaretli Zolmitriptan Yüklü Polimerik Nanoparçacıklar: Sentezi, Karakterizasyonu ve İn Vitro Değerlendirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Serap TEKSÖZ, 17.07.2019.

 

274.Hazal TOSUN, “Radyoişaretli Floresan Silika Nanoparçacıklar Kullanılarak       T-Hücre Görüntülemesi”, Danışman: Doç.Dr.Emin İlker MEDİNE, 17.07.2019.

 

275.Celal TURAN, “İzmir İli İçme Sularında Doğal Radyoaktivite Tayini ve Yıllık Doza Katkısı”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 03.09.2019.

 

276.Oğuzhan DERVİŞAĞAOĞLU, “Güney Ege’de Fethiye Körfezinde Doğal ve Yapay Radyonüklit Dağılımının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Günseli YAPRAK, 05.09.2019.

 

277.Tunç ÇOLAKOĞLU, “Ekstraktant Yüklü Biyopolimer Kompozitlerin Hazırlanması ve Sulu Çözeltilerden La (III) İyonlarının Adsorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 28.01.2020.

 

278.Utku YALÇIN, “Tümör Spesifik Multifonksiyonel Kontrast Ajan Olarak T-Hücre Konjuge Mn-Au Nanoparçacık Sentezi”, Danışman: Doç.Dr.Emin İlker MEDİNE, 30.01.2020.

 

279.Cansu KAYAŞ, “Beyin Kanseri ve Nörodejeneratif Hastalıklar Üzerinde Etkili Olabilecek Yeni Ajanlar: 131I-Baicalein ve 131I-Baicalein-PLGA”, Danışman: Doç.Dr.Ayfer YURT KILÇAR, 31.01.2020.

 

280.Arif ÖZULUS, “İzmir İli Konut İnşaatlarında Kullanılan Çimento, Kaolin ve Tuğlalarda Radyonüklid İçeriğinin Saptanması”, Danışman: Prof.Dr.Aysun UĞUR GÖRGÜN, 31.01.2020.

 

281.Ahmed HACDENDEN, “Pinus brutia Yaprakları Üzerine Stronsiyum Biyosorpsiyonunun İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Ceren KÜTAHTALI ASLANİ, 22.04.2020.

 

282. Selin İrdel HAMURİŞÇİ, “Kemoterapötik İlaç Taşıyıcı Sistemler: Radyoişaretli Siklofosfamid Yüklü Mezopor Silika Nanoparçacıklar”, Danışman: Doç.Dr.Çiğdem İÇHEDEF, 17.08.2020.

 

283. Emine DERVİŞ, “Zonisamid’in Radyoişaretlenmesi ve in vitro Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Ayfer YURT KILÇAR, 10.09.2020.

 

284. Onur BAYINDIRCI, “Kavite Yoğunluğunun Soğurma Oranlarına Etkisinin Monte Carlo Simülasyonu ile İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Berkay CAMGÖZ, 09.02.2021.

 

285. Hamdi COŞGUN, “Arduino Tabanlı Mikroplaka Hücre Kültürü Sayım Sisteminin Geliştirilmesi”, Danışman: Dr.Öğr.Üyesi Coşkun HARMANŞAH, İkinci Danışman: Doç.Dr.Ayfer YURT KILÇAR, 27.09.2021.

 

 

 

 

***** FBE Koordinasyonu altında mezun olan lisansüstü öğrencilerimiz.

 

 


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ