EGE ÜNİVERSİTESİ

Nükleer Bilimler Enstitüsü

tezler

E.Ü.NÜKLEER BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
BİTEN DOKTORA TEZ ÇALIŞMALARI

 

1.    Mehmet ÇİFTÇİ, “Çift Çift Gadolinium İzotoplarının Geçişlerinin Çok Kutup Karışımlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.İhsan ULUER, 19.10.1988.

 

2.    Mehmet N.KUMRU, “Bölgesel Hidrojeokimyasal ve Jeokimyasal Uranyum Keşif Yöntemlerinin Kombinasyonu, Bu Yöntemlerin Büyük Menderes Nehri Bölgesinde Uygulanması ve Verilerin İstatistiksel Analizi”, Danışman: Prof.Dr.Selman R. KINACI, 27.09.1990.                    

 

3.    Şule ÖLMEZ, “Uranyum Cevher Konsantresinin Organik Solvent ile Direkt Ekstraksiyonu ve Uranyum Konsantrelerinin Elde Edilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Aysen MÜEZZİNOĞLU, 10.05.1991.

 

4.    İsmail MARAŞ, “Ağır Deforme Çekirdeklerde Rotasyonel ve Vibrasyonel Durumların Bazı Örneklerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.İhsan ULUER, 13.08.1993.

 

 

*****

 

5.    F.Serap EREEŞ, “Aktif Kömürle Radon Konsantrasyonu Tayinleri İçin Hava Çekimli Bir Tekniğin Geliştirilmesi ve Kalibrasyon Parametrelerinin Belirlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 28.09.1994.

 

6.    Günseli YAPRAK, “Radyoaktif Mineral İçeren Örneklerin Gama Spektroskopik Analizlerinde Matris Etkisi ve Self Absorpsiyon İçin Bir Düzeltme Yönteminin Geliştirilmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 26.05.1995.

 

7.    Yüksel ALTAŞ, “Birlikte Çöktürme Yöntemi ile (Th,U) (C2O4)2. n H2O Tozlarının Elde Edilmesi ve (Th0.8,U0.2)O2 Yakıt Peletlerinin Hazırlanması”, Danışman: Doç.Dr.Meral ERAL, 05.06.1995.

                         

8.    Eşref KÜÇÜKTAŞ, “Maden Ocaklarındaki Radyonüklid Konsantrasyonlarının Birikimi Etkileyen Parametrelere Bağlı  Olarak Ölçülmesi, Maruz Kalınan Dozların  Analitik Bir Yöntem Geliştirilerek  Hesaplanması”,   Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 13.11.1996.

 

9.    Sema AKYIL, “Uranyum Ayrılmasında Kompozit İyon Değiştiricilerin Geliştirilmesi ve Çeşitli Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 06.12.1996.

 

10. Mahmoud (Ali Asghar) ASLANI, “İpek Fibroin ile Toryumun Sorpsiyonu ve Düşük Düzeydeki Radyoaktif Atıklarda Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 20.12.1996.

 

11. Hüseyin TEL, “Sol-Jel Geçişi ile ThO2-(%0-40)UO3 Kaynak Mikroküreciklerinin Elde Edilmesi, (Th,U)O2 Peletlerinin Hazırlanması ve Üretim Koşullarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 14.04.1997.

12. Fatma YURT, “Benzodiazepin (Diazepam) ve Cyclopyrrolone (Zopiclone) Grubu Farmasötiklerin I-131 ile İşaretlenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 06.02.1998.

 

13. Ümran HİÇSÖNMEZ, “Toryumun ve Nadir Toprak Elementlerinin Kazanılmasında Organik Çözücü Yüklü Silikajelin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 03.04.1998.

 

14. Aysun (UĞUR) TANBAY, “Gökova Körfezi Deniz Sediment Korlarında Radyoaktif Pb, Po, Ra, Cs, Am ve Pu İzotoplarının Dağılımının İncelenmesi, Sedimentasyon Hızı ve Tarihleme Çalışmalarında Kullanılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 23.10.1998.

 

15. Mustafa BAKAÇ, “Gediz Nehri ve Çevresinin Radyoaktif, Major ve İz Element Seviyelerinin Belirlenerek Faktör Analizi Yöntemi ile İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 10.12.1998.

 

16. Mesut YAVUZ, “Nif Çayı Kirlilik Parametrelerinin ve Doğal Radyoaktivitesinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 10.06.1999.

 

17. Serap TEKSÖZ, “UO2(II), Th(IV) ve Ce(III)’ün 8-Hidroksikinolin’in Halojen ve Nitro Grubu İçeren Türevleri İle Yaptıkları Komplekslerin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 14.10.1999.

 

18. Sevil BAYBURT, “U-233 ün Termal Fisyonunda, Ani-Nötron, Ani-Gama ve Kütle Verimi Dağılımlarının Monte-Carlo Tekniği ile İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 28.12.1999.

 

19. Mehmet BAYBURT, “Nükleer Görüntü İşleme Algoritmalarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 24.02.2000.

 

20. İsmail UYSAL, “Tek Parçacıklı Nükleer Kabuk Modeli İle Deneysel ve Teorik EM Geçişlerin Karşılaştırılması”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 22.05.2000.

 

21. Memduh BÜLBÜL, “Tütün İşçilerinde Kadmiyum, Kurşun Düzeyleri ve Esansiyel Elementlere Etkisi, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 21.12.2000.

 

22. Memduh Sami TANER, “Küçük Moleküllü Peptidlerin Teknesyum-99m Perteknetat (99mTcO4)- İle İşaretlenmesi ve Nükleer Tıp’ta Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Yusuf DUMAN, 23.01.2001.

 

23. Kamil KÖSEOĞLU, “Nükleer Görüntülemede Spektral Analize Dayalı Compton Saçılması Düzeltme Yöntemleri”, Danışman: Doç.Dr.Günseli YAPRAK, 04.05.2001.

 

24. Hüseyin ENGİNAR, “99mTc İle İşaretli Estradiol Türevi Radyofarmasötiklerin Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyellerinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 28.01.2002.

 

 

25. Ceren KÜTAHYALI, “Mangal Kömüründen Üretilen Aktif Karbon Kullanılarak Uranyum’un Selektif Adsorpsiyonunun ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Meral ERAL, 01.03.2002.

 

26. Gültekin YEĞİN, “192Ir Birakiterapi Kaynaklarının Dozimetrik Karakteristiklerinin Monte Carlo Yöntemiyle İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Mehmet N. KUMRU, 28.03.2002.

 

27. Mevlüde KARADAĞ, “Uranyumun Geri Kazanılmasında Serbest ve İmmobilize Edilmiş Alglerin Biyosorbent Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”, Danışman: Doç.Dr.Şule AYTAŞ, 30.09.2002.

 

28. Müslim Murat SAÇ, “Yatağan Havzasında Toprak Erozyonu Hızının Radyoaktif Sezyum Tekniği Kullanılarak Ölçülmesi”, Danışman: Prof.Dr.Güngör YENER, 19.06.2003.

 

29. Ramazan DONAT, “Uranyumun Ayrılmasında Alg-Kil Kompozit Adsorbanların Geliştirilmesi ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Şule AYTAŞ, 05.09.2003.

 

30. Fazilet Zümrüt BİBER, “Estradiol Glukuronid Türevi Bir Radyofarmasötiğin Tasarlanması, Sentezi ve Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi”, Danışman: Prof.Dr.Perihan ÜNAK, 09.03.2004.