Çerez Örnek
canlı destek

Anabilim Dalları

NÜKLEER BİLİMLER ANABİLİM DALI

Nükleer Bilimler Anabilim Dalı'nda 4 Profesör, 4 Doçent, ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Nükleer Bilimler Anabilim Dalının çalışma konuları;

 • Radyoekolojik çalışmalar; çevredeki doğal ve yapay radyonüklitlerin ölçülmesi ve haritalanması, nükleer tekniklerin ve ölçümlerinin çevresel çalışmalarda kullanılması (radyoaktif izleyici kullanarak toprak erozyonu tayini)
 • Radyasyon ölçümleri ve sayım sistemlerinin geliştirilmesi
 • Radyasyonun teşhis ve tedavide kullanımına yönelik uygulamalar
 • Radonun dozimetrik ve jeofiziksel amaçlı uygulamaları (tektonik aktivite ve radon gazı ilişkileri, doğal gaz alanlarında radon salınımı, jeotermal alanlarda radon gazı ölçümleri)
 • Çeşitli ortamlarda (hava, su, toprak gazı, bina içi) radon ölçümü
 • Radon salınım hızı tayini (toprak, kayaç, bina materyali), jeolojik radon potansiyeli ve radon haritalama
 • Radyoaktif minerallerin araştırılmasında çeşitli radyometrik tekniklerin kullanılması ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi
 • Termolüminesans dozimetri, termolüminesans tarihleme ve optik uyarımlı lüminesans uygulamaları

 

NÜKLEER TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI [%30 İNGİLİZCE EĞİTİM]

Nükleer Teknoloji Anabilim Dalında 4 Profesör, 2 Doçent, 2 Araştırma Görevlisi ve 1 yabancı uyruklu öğretim görevlisi görev yapmaktadır.

Nükleer Teknoloji Anabilim Dalının çalışma konuları;

 • Uranyum ve toryumun çeşitli kaynaklardan geri kazanılması ve konsantre edilmesi
 • Uranyum ve toryumun çeşitli bileşiklerinin hazırlanması ve karakterizasyonu çalışmaları
 • Radyoaktif atık yönetiminde doğal, sentetik, nano ve nanokompozit materyallerin geliştirilmesi ve sorbent olarak kullanılabilirliklerinin incelenmesi
 • Sorpsiyon çalışmalarında kemometri tekniğinin uygulanması
 • Radyoaktif atık yönetiminde yeni tekniklerin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Uranyum ve toryum cevherlerinin teknolojik değerlendirilmesi çalışmaları
 • Nadir toprak elementlerinin ayrılması ve saflaştırılması çalışmaları

NÜKLEER UYGULAMALAR ANABİLİM DALI

Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalında 3 Profesör, 5 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalının başlıca çalışma konuları;

 • Görüntüleme ve terapi amaçlı yeni ajanların (tümör, enfeksiyon, apoptosis, anjiogenesis) dizaynı, radyofarmasötik potansiyellerinin in vivo/in vitro olarak klinik öncesi düzeyde araştırılması
 • Radyonüklit işaretli nanoparçacıkların sentezi ve in vivo/in vitro uygulamaları
 • Radyofarmasötik ve ilaç, bitki ekstraktı etkileşiminin deneysel incelenmesi
 • Fotodinamik terapi ajanların (tümör ve enfeksiyon) dizaynı, görüntüleme ve tedavi potansiyellerinin in vivo/in vitro çalışmalar ile araştırılması
 • Nükleer Tıp’ta kullanılan radyonüklitlerin dozimetri ve mikrodozimetrisi
 • Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi
 • Medikal görüntüleme çalışmaları
 • Endüstriyel nükleer uygulamalar
 • Aktinit ve lantanit komplekslerinin stabilite sabiti hesaplamaları ile sitotoksik etkilerinin in vitro incelenmesi

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ