ENG - TRRadyoanalitik Kimya Laboratuvarında, bazı radyonüklitlerin seyreltik sulu çözeltilerden konsantre edilmeleri ve geri kazanılmaları konusunda çeşitli ayırma teknikleri (solvent ekstraksiyon, çöktürme, iyon değiştirme, impregnasyon, sorpsiyon vb.) kullanılmaktadır.  Bu amaç doğrultusunda; doğal, biyolojik, nano boyutta materyallar ve kompozit nano materyaller sentezlenerek/hazırlanarak çeşitli radyoaktif elementlerin sulu ortamlardan gideriminde sorbent olarak kullanılmaları, radyonüklitlerin sorpsiyon davranışları ve termodinamik özellikleri incelenmektedir. Radyoanalitik teknikler kullanılarak çevresel örneklerde (karasal ve sucul ) doğal radyonüklit tayinleri; su örneklerinde toplam radyum izotopları ve toplam alfa aktivite tayinleri yapılmaktadır. 

Laboratuvarda Bulunan Sistemler:

 •  Termostatlı çalkalama cihazı
 •  Yüksek sıcaklık fırını
 •  Evaporatör
 •  Santrifüj
 •  Liyofilizatör sistemi
 •  Ultrasonic banyo
 •  Mikro dalga fırını
 •  pH/mv/iletkenlik/sıcaklık/çözünmüş oksijen ölçüm cihazı
 •  Etüv
 •  Isıtıcı tabla
 •  Elek takımı ve eleme cihazı