ENG - TR
Başvuru

KİMLER BAŞVURABİLİR ?

Enstitümüzün eğitim-öğretim dili Türkçe' dir

Yüksek lisans programlarına Fen Fak.(Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Astronomi), Edebiyat Fak.(Coğrafya), Eğitim Fak.(Fen Bilgisi, Fizik ve Kimya Öğretmenliği), Mühendislik Fak.(Fizik, Kimya, Jeoloji, Maden, Metalurji ve Malzeme, Elektrik-Elektronik, Çevre, Nükleer Enerji Müh. ve Biyomühendislik), Su Ürünleri, Ziraat, Eczacılık ve Tıp Fak. lisans mezunları başvurabilecektir.

Doktora programlarına ise Fen Fak.(Fizik, Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik), Eğitim Fak.(Fen Bilgisi, Fizik ve Kimya Öğretmenliği), Eczacılık Fak.(Radyofarmasi), Ziraat Fak., Mühendislik Fak.(Fizik, Kimya, Jeoloji, Metalurji ve Malzeme, Elektrik-Elektronik, Çevre, Nükleer Enerji Müh.), Biyoteknoloji ABD, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği ABD, Endüstriyel Fizik ABD, Klinik Onkoloji ABD yüksek lisans ve Tıp Fak.(Nükleer Tıp) lisans mezunları ile E.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsü veya İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü yüksek lisans mezunları başvurabilecektir.

Lisansüstü eğitim ve öğretim koordinasyonu E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılmaktadır.

Yüksek Lisans Dersleri

Nükleer Bilimler Anabilim Dalı için ... TIKLAYINIZ

Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı için ... TIKLAYINIZ

Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı için ... TIKLAYINIZ

Doktora Dersleri

Nükleer Bilimler Anabilim Dalı için ... TIKLAYINIZ

Nükleer Teknoloji Anabilim Dalı için ... TIKLAYINIZ

Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı için ... TIKLAYINIZ

Çalışma Konuları

Nükleer Bilimler Anabilim Dalının Çalışma Konuları:

 • Nükleer  Tekniklerin Çeşitli  Alanlarda Kullanımı
 • (deprem araştırmaları, deniz ve göl sedimentlerinde sedimantasyon hızı tayinleri, toprak erozyon hızı ölçülmesi, eser element analizleri, yaş tayini)
 • Radyoekolojik Uygulamalar
 • Nükleer Spektroskopik Tekniklerin ve Sayım Sistemlerinin Geliştirilmesi
 • Bina içi ve Bina dışı toprak Radon gazı Ölçümleri
 • Radyasyon-Madde Etkileşmelerinin Simülasyon ile İncelenmesi (radyoterapi, brakiterapi vb.)
 • Radyoaktif Minerallerin Araştırılmasında Çeşitli Tekniklerin Kullanılması
 • Termolüminesans dozimetri (TLD), Optik Uyarımlı Luminesans (OSL) ve uygulamaları (tarihleme, dozimetrik materyaller)

 

Nükleer Teknoloji Anabilim Dalının Çalışma Konuları:

 • Uranyum ve Toryumun Cevherden ve Çeşitli Kaynaklardan Kazanılması Konsantre Edilmesi ve Saflaştırılması
 • Uranyum ve Toryumun Çeşitli Bileşiklerinin Hazırlanması ve Karakterizasyonu
 • Doğal Ve Sentetik Adsorbanlar Kullanarak ve Yeni Tip Adsorbanlar Sentezleyerek Radyoaktif Atık Yönetiminde Kullanılabilirliklerinin İncelenmesi Konusunda Doğal İzotoplarla Simülasyon Çalışmaları
 • Çevresel Öreklerde Bazı Doğal Radyonüklitlerin Çeşitli Yöntemlerle Tayini
 • Nadir Toprak Elementlerinin Çeşitli Ayırma Yöntemleri ile Ayrılması ve Tayini
 •  Uranyum Ve Toryumun Her Konsantrasyondaki Tayini

 

Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalının Çalışma Konuları:

 • Radyonüklid işaretli nanoparçacıkların sentezi ve in vivo/in vitro uygulamaları
 • Görüntüleme ve terapi amaçlı yeni ajanların sentezlenmesi ve radyonüklid ile işaretlenerek radyofarmasötik potansiyellerinin ve biyoetkinliklerinin in vitro/in vivo olarak klinik öncesi düzeyde araştırılması
 • Nükleer tıpta kullanılan radyonüklitlerin dozimetri ve mikrodozimetrisi
 • Nükleer spektroskopi sistemlerinin tasarımı, bakımı, onarımı ve geliştirilmesi
 • Medikal görüntüleme çalışmaları
 • Endüstriyel nükleer uygulamalar
 • Aktinit ve lantanit komplekslerinin stabilite sabiti hesaplamaları ile sitotoksik etkilerinin in vitro incelenmesi.
 • Radyofarmasötik ve ilaç, bitki ekstraktı etkileliminin deneysel incelenmesi
 • Bakteriler üzerinde antibakteriyel v.b. özelliklerin incelenmesi